แนวคิดในการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน

  • กีรดา ไกรนุวัตร

Abstract

การปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนเป็นปฏิบัติการพยาบาลที่มีเป้าหมายในการดำรงไว้ซึ่งสุขภาพและความผาสุกของประชาชน/ผู้รับบริการทุกระดับตั้งแต่บุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม จากการปฏิรูปการดูแลสุขภาพแห่งชาติในปี พ.ศ.2543 ทำให้กระบวนทัศน์ของปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนใหม่มีการเปลี่ยนให้เห็น 2 รูปแบบ คือ การพยาบาลอนามัยชุมชนและการพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ปรัชญาและแนวคิดของการพยาบาลอนามัยชุมชนจะเน้นการดูแลสุขภาพของประชาชนในวงกว้างตั้งแต่บุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมและการเร่งแก้ไขปัญหา/ประเด็นสุขภาพที่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยรวบต่อชุมชนและสังคม โดยจะใช้กระบวนการสุขภาพชุมชนช่วยในการเรียนรู้ชุมชนเพื่อให้สามารถวางแผนการให้บริการหรือการจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค สามารถดำเนินการให้บริการต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและตอบสนองความต้องการในการดูแลสุขภาพของประชาชนส่วนปรัชญาและแนวคิดของการพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐานมุ่งให้การดูแลรักษาพยาบาลบุคคลที่มีภาวะเจ็บป่วยและครอบครัวที่บ้าน โดยเน้นการดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษาที่มีประสิทธิผล การพยาบาลจึงเป็นปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยให้เป็นไปตามแผนการรักษา การให้บริการพยาบาลในสองรูปแบบจึงมีความแตกต่างกัน จำเป็นที่พยาบาลต้องมีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของตนเองให้เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและผู้ใช้บริการ

คำสำคัญ : การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-09-05
How to Cite
1.
ไกรนุวัตรก. แนวคิดในการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน. TJNC [Internet]. 2012Sep.5 [cited 2020Aug.13];23(1):10. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2469
Section
บทความวิชาการ