การดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง

  • จอม สุวรรณโณ
  • เรวดี เพชรศิราสัณฑ์
  • ปุณยวีร์ ประเสริฐไทย
  • อรุณศรี จันทร์ประดิษฐ์
  • วงรัตน์ ใสสุข

Abstract

การวิจัยเชิงบรรยาย ศึกษาสมรรถนะการดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรังกลุ่มตัวอย่าง 380 ราย เป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยการแพทย์ว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลวมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 เดือน มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 2 แห่งและโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ 1 แห่งในภาคใต้ เก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลและความเจ็บป่วยโดยการสัมภาษณ์จากผู้ป่วยร่วมกับข้อมูลจากแฟ้มเวชทะเบียน การดูแลตนเองของผู้ป่วยประเมินจากแบบสอบถามการดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ซึ่งประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะในการดูแลตนเอง 3 ด้าน ย่อย ได้แก่ การดูแลตนเองเพื่อรักษาสุภาพ การดูแลตนเองเพื่อรักษาอาการ และความมั่นใจในการดูแลตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการดูแลตนเองโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ การดูแลตนเองทั้งด้าน 3 ด้าน คือ การดูแลตนเองเพื่อรักษาสุขภาพอยู่ในระดับดี ในขณะที่การดูแลตนเองเพื่อรักษาอาการและความมั่นใจในการดูแลตนเองอยู่ในระดับพอใช้ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรังต้องการการพัฒนาสมรรถนะในการดูแลตนเองทุกด้าน

คำสำคัญ : หัวใจล้มเหลวเรื้อรัง การดูแลตนเอง การจัดการอาการ

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-09-05
How to Cite
1.
สุวรรณโณจ, เพชรศิราสัณฑ์เ, ประเสริฐไทยป, จันทร์ประดิษฐ์อ, ใสสุขว. การดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง. TJNC [Internet]. 2012Sep.5 [cited 2020Feb.29];23(1):35. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2471

Most read articles by the same author(s)