ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการปวดขาเนื่องจากการขาดเลือดมาเลี้ยง วิธีจัดการอาการและผลลัพธ์ของการจัดการอาการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน

Authors

  • ธิดารัตน์ พานชูวงศ์
  • เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์
  • สุวิมล กิมปี
  • วรรณี สัตยวิวัฒน์

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงบรรยายนี้เพื่อศึกษาถึงประสบการณ์เกี่ยวกับอาการปวดขาเนื่องจากการขาดเลือดมาเลี้ยง วิธีจัดการอาการ และผลลัพธ์ของการจัดการอาการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน โดยใช้แบบจำลองวิธีการจัดการกับอาการของดอดด์และคณะ (2001) เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันแบบเรื้อรัง ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช จำนวน 105 คน โดยเลือกผู้ป่วยตามเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการรักษา แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ อาการปวด แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีจัดการอาการปวด และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลลัพธ์ ของการจัดการอาการปวด

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาการปวดขา คือ ผู้ป่วยมีการรับรู้ความรุนแรงของอาการปวดขาในระดับมาก ตำแหน่งที่มีอาการปวด ส่วนใหญ่เกิดที่บริเวณน่องและเท้า การตอบสนองต่ออาการปวดเขา พบว่า อาการปวดขารบกวนกิจกรรมในด้านการเดินของผู้ป่วยในระดับมากที่สุด ผู้ป่วยใช้วิธีการนั่งพักเป็นวิธีจัดการอาการปวดขามากที่สุด อย่างไรก็ตาม อาการปวดยังคงส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของร่างกายมากกว่าด้านสภาพอารมณ์ พบว่า การนั่งพักและการรับประทานยาระงับปวดตามที่แพทย์สั่งมีประสิทธิภาพในการลดอาการปวดขาได้ดีกว่าอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .05)

จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการให้ความรู้และคำแนะนำในการจัดการกับอาการปวดขาอันเนื่องมาจากการขาดเลือดมาเลี้ยงให้สอดคล้องกับประสบการณ์และวิธีการที่ผู้ป่วยเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ : ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการปวดขา การจัดการกับอาการ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-05

How to Cite

1.
พานชูวงศ์ ธ, อุทริยะประสิทธิ์ เ, กิมปี ส, สัตยวิวัฒน์ ว. ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการปวดขาเนื่องจากการขาดเลือดมาเลี้ยง วิธีจัดการอาการและผลลัพธ์ของการจัดการอาการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2023 Jan. 31];23(1):60. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2473