การตรวจรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดเชียงใหม่

Authors

  • วิศิษฐ์ ศิริภูวนันท์
  • ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
  • นงเยาว์ อุดมวงศ์

Abstract

การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างมีศึกษาเลือกแบบเจาะจง จากพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 127 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงของเนื้อหาเท่ากับ 0.94 และหาความเที่ยงของแบบสอบถาม ได้ค่าเท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลวิชาชีพมีการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิ เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ร้อยละ 79.2 โดยการปฏิบัติที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ การรักษาโรคที่พบบ่อยและการทำหัตถการที่กำหนด ร้อยละ 89.9 การตรวจสุขภาพและวินิจฉัยแยกโรค ร้อยละ 84.2 และการติดตามผลการรักษาโรค ร้อยละ 83.5 การปฏิบัติที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การให้ยาเพื่อบรรเทาอาการ ร้อยละ 76.5 และการดูแลผู้ป่วยที่ต่อเนื่อง ร้อยละ 61.7

ผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงการเยี่ยมบ้าน การดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบ การพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพในงานการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลที่ปฎิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ

คำสำคัญ : การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น พยาบาล หน่วยบริการการปฐมภูมิ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-05

How to Cite

1.
ศิริภูวนันท์ ว, จันทรวิจิตร ย, อุดมวงศ์ น. การตรวจรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดเชียงใหม่. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2022 Oct. 6];23(1):74. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2474