สภาพแวดล้อมในการทำงาน พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม กับการทำงานเป็นทีมของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง

Authors

  • พิสมัย แจ้งสุทธิวรวัฒน์
  • ร.ต.อ.หญิง ยุพิน อังสุโรจน์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม และการทำงานเป็นทีมของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลทั่วไปเขตภาคกลาง กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลประจำการที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง จำนวน 424 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stagesampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Moos,1986) แบบสอบถามพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม (Clark,1979) และแบบสอบถามการทำงานเป็นทีม (Woodcock,1989) แบบสอบถามทั้งหมดผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน และวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสมการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรทีละขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมในการทำงานและ พฤติกรรมการแสดงออกมีความเหมาะในระดับมาก (X =   4.16, SD=0.36 ; X=4.00,SD=0.37 ตามลำดับ) และการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับสูง (X = 4.02, SD=0.40)  สภาพแวดล้อมในการทำงานและพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการทำงานเป็นทีมของพยาบาลประจำการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.82,0.74 p> .001 ตามลำดับ) โดยสภาพแวดล้อมในการทำงาน และพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมสามารถอธิบายทำงานเป็นทีมของพยาบาลประจำการได้ร้อยละ 70.1

คำสำคัญ :  สภาพแวดล้อมในการทำงาน พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม การทำงานเป็นทีม พยาบาลประจำการ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
แจ้งสุทธิวรวัฒน์ พ, อังสุโรจน์ รย. สภาพแวดล้อมในการทำงาน พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม กับการทำงานเป็นทีมของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2022 Sep. 28];23(1):87. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2475

Most read articles by the same author(s)