ผลของภาวะโภชนาการต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง

Authors

  • ลัดดา จามพัฒน์
  • ศิริอร สินธุ
  • จอม สุวรรณโณ
  • ปิยธิดา จุลละเปีย

Abstract

ภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังจะเร่งให้ภาวะของโรครุนแรงยิ่งขึ้นทำให้สมรรถนะการทำหน้าที่ด้านร่างกายและภาวะสุขภาพโดยรวมลดลง การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำนายของภาวะโภชนาการต่อระดับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง เลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 126 ราย แบบจำเพาะคุณสมบัติ เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ ไม่มีโรคหัวใจร่วม ทุกรายเป็นผู้ป่วยที่มีรายชื่อมาใช้บริการกับแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุราษ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-05

How to Cite

1.
จามพัฒน์ ล, สินธุ ศ, สุวรรณโณ จ, จุลละเปีย ป. ผลของภาวะโภชนาการต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2022 Dec. 3];23(2):38. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2481