ผลของภาวะโภชนาการต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง

Main Article Content

ลัดดา จามพัฒน์
ศิริอร สินธุ
จอม สุวรรณโณ
ปิยธิดา จุลละเปีย

Abstract

ภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังจะเร่งให้ภาวะของโรครุนแรงยิ่งขึ้นทำให้สมรรถนะการทำหน้าที่ด้านร่างกายและภาวะสุขภาพโดยรวมลดลง การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำนายของภาวะโภชนาการต่อระดับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง เลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 126 ราย แบบจำเพาะคุณสมบัติ เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ ไม่มีโรคหัวใจร่วม ทุกรายเป็นผู้ป่วยที่มีรายชื่อมาใช้บริการกับแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุราษ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
จามพัฒน์ล, สินธุศ, สุวรรณโณจ, จุลละเปียป. ผลของภาวะโภชนาการต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง. TJNC [Internet]. 2012Sep.5 [cited 2020Feb.20];23(2):38. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2481
Section
Research Reports

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>