แบบสอบถามการรับรู้โดยภาพรวมต่อพื้นฐานอารมณ์ทารก : ความเที่ยงแบบทดสอบซ้ำ

Authors

  • นฤมล วิปุโร
  • ทัศนี ประสบกิตติคุณ

Abstract

ปัจจุบันแบบประเมินพื้นฐานอารมณ์ทารกในประเทศไทยเป็นแบบสอบถามที่แปลงมาจากประเทศทางตะวันตก และบางฉบับยังไม่เคยได้รับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามการรับรู้โดยภาพรวมต่อพื้นฐานอารมณ์ทารกด้วยวิธีการหาค่าความเที่ยงแบบทดสอบซ้ำแบบสอบถามมีจำนวน 10 ข้อโดยที่คำถามหนึ่งจะถามการรับรู้ของผู้เลี่ยงดูโดยภาพรวมต่อพื้นฐานอารมณ์หนึ่งด้าน รวมจำนวน 9 ข้อต่อพื้นฐานอารมณ์ 9 ด้าน ส่วนข้อสุดท้ายเป็นคำถามการรับรู้โดยภาพรวมต่อลักษณะความเป็นเด็กเลี้ยงยากหรือง่ายกลุ่มตัวอย่าง เป็นมารดาที่มีบุตรคลอดครบกำหนดอายุระหว่าง 4-11 เดือน และพาบุตรมารับภูมิคุ้มกันโรคที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร จำนวน 68 คน เก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลและให้ตอบแบบสอบถามการรับรู้โดยภาพรวมต่อพื้นฐานอารมณ์ทารกการตอบแบบสอบถามซ้ำอีกครั้งกระทำในระยะห่างประมาณสองสัปดาห์โดยใช้วิธีเยี่ยมบ้าน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธฺของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของพื้นฐานอารมณ์แต่ด้านที่วัดห่างกันเฉลี่ย 14.6 + 0.9 มีความแตกต่างกัน (p >.05) แต่อย่างไรก็ตามการรับรู้โดยภาพรวมต่อพื้นฐานอารมณ์แต่ละด้าน ณ สองจุดเวลามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและมีค่าอยู่ระหว่าง .32-.64 (p < .05) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่น้อยกว่า 0.70 นี้แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามนี้มีค่าความเที่ยงต่ำไม่เหมาะกับการนำมาใช้ในกลุ่มประชาชนไทย การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ควรมีการสร้างแบบประเมินพื้นฐานอารมณ์ของทารกไทยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติทางคลินิกและการศึกษาวิจัย

คำสำคัญ : แบบสอบถามพื้นฐานอารมณ์ทารก,ความเที่ยงแบบทดสอบซ้ำ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
วิปุโร น, ประสบกิตติคุณ ท. แบบสอบถามการรับรู้โดยภาพรวมต่อพื้นฐานอารมณ์ทารก : ความเที่ยงแบบทดสอบซ้ำ. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2022 Aug. 15];23(2):82. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2484