ภาวะผู้นำของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลในช่วงปี พ.ศ.2551-2560

Authors

  • อรอุมา วงษ์พานิช
  • อารีย์วรรณ อ่วมตานี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของหัวฝ่ายการพยาบาลในช่วงปี พ.ศ.2551-2560 โดยใช้เทคนิค Ethnographic  Delphi Future Research  ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 25 คน ดัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 1) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และนำข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสร้างเป็นแบบสอบถาม 2) ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มความน่าจะเป็นของแต่ละข้อคำถาม  และ 3) ปรับปรุงแบบสอบถามแล้วส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุปผลการวิจัย สถิติที่วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลในช่วงปี พ.ศ.2551-2560 ประกอบด้วย 9 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านคุณลักษณะและบุคลิกภาพ 2)ด้านความรู้ความสามารถ 3)ด้านการมีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และการสร้างเครือข่าย 5) ด้านสร้างแรงจูงใจการเสริมพลังอำนาจ และการสร้างบรรยากาศในงาน 6) ด้านการมีวิสัยทัศน์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 7)ด้านการพัฒนาคุณภาพบริการและการตลาด 8)จัดการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ 9)ด้านการบริหารงานทั่วไปและการบริหารทรัพยากรมนุษย์

จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและบุคคลก่อนเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลในช่วงปี พ.ศ.2551-2560 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต

คำสำคัญ :  ภาวะผู้นำ หัวหน้าฝ่ายการพยาลบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
วงษ์พานิช อ, อ่วมตานี อ. ภาวะผู้นำของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลในช่วงปี พ.ศ.2551-2560. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2022 Aug. 14];23(2):105. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2486

Most read articles by the same author(s)