การประเมินสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี

Authors

  • ศิริพร ขัมภลิขิต
  • ยุวดี ฦาชา
  • จุฬาลักษณ์ บารมี
  • อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
  • กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์
  • วงเดือน สุวรรณคีรี
  • ปฤศนา ภูวนันท์
  • พูลสุข ศิริพูล
  • สุกัญญา ประจุศิลปะ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิตตามการรับรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ใน 10 สถาบันจำนวน 508 คน และอาจารย์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจำนวน 257 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครอบคลุม สมรรถนะ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลในการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการบริหารจัดการในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการพัฒนาภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ และด้านการวิจัยและการจัดการความรู้ มี มีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.96เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามจากการสุ่มแบบง่าย ร้อยละ 50 ของประชากรในแต่ละสถาบัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทีแบบอิสระ (independent t-test)

ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษาและอาจารย์ประเมินสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.50 และ 3.38 ตามลำดับ และนักศึกษาประเมินสมรรถนะรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.13  - 3.69 ค่าเฉลี่ยของอาจารย์อยู่ระหว่าง 2.72-3.65 การประเมินของอาจารย์และนักศึกษามีความแตกต่างกัน ( p < 05)  ในสมรรถนะโดยรวมและรายด้าน ในเรื่องการบริหารจัดการในการสร้างเสริมสุขภาพการพัฒนาภาคีเครือข่ายการสร้างสุขภาพ และการวิจัยและการจัดการความรู้

ผลการวิจัยเสนอแนะให้สถาบันการศึกษาควรกำหนดสมรรถนะให้เหมาะสมกับระดับกากรศึกษา และความต้องการของผู้ใช้บัณทิต รวมทั้งควรให้นักศึกษารับทราบความคาดหวังของหลักสูตร เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีสมรรถนะที่ตรงความต้องการมากที่สุด

คำสำคัญ : การประเมินสมรรถนะด้านการส่งเสริมสุขภาพ นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ขัมภลิขิต ศ, ฦาชา ย, บารมี จ, กลั่นกลิ่น อ, สุวรรณปฏิกรณ์ ก, สุวรรณคีรี ว, ภูวนันท์ ป, ศิริพูล พ, ประจุศิลปะ ส. การประเมินสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี. J Thai Nurse midwife Counc [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2024 May 28];23(3):85. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2536