สถานการณ์การรับรองสถาบันการศึกษาและการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์

  • วิจิตร ศรีสุพรรณ
  • ดรุณี รุจกรกานต์
  • พิชญ์นีติ์ คงประเสริฐ

Abstract

วารสารสภาการพยาบาล The Thai Journal of Nursing Counc

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-09-06
How to Cite
1.
ศรีสุพรรณว, รุจกรกานต์ด, คงประเสริฐพ. สถานการณ์การรับรองสถาบันการศึกษาและการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์. TJNC [nternet]. 2012Sep.6 [cited 2021Dec.1];23(4):20. vailable from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2541
Section
บทความวิชาการ