การพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดเชียงใหม่

Authors

  • สุธิดา อินทรเพชร
  • ชมนาด พจนามาตร์
  • นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล

Abstract

การวิจัยเชิงพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาของสำนักงานชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายจังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือการวิจัยคือแนวทางการสนทนากลุ่ม ข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนการวิเคราะห์สถานการณ์นำมาสังเคราะห์ จัดหมวดหมู และใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการเสวนาระยะที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบต่อไป

ผลการวิจัย ได้รูปแบบการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเอชไวอี และสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายแก่ประชาชน โดยอาศัยการให้ความร่วมรู้ และ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องใน 3 ระดับ คือ 1)การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารโดยอาศัยสื่อสาธารณะ 2) การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเฉพาะผู้ที่สนใจและ 3) การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเฉพาะปัญหาแก่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรเอกชน และผู้ที่เป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยอาศัยกลยุทธ์ คือ 1) การสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 2) การจัดบริการด้านสุขภาพที่เข้าถึงได้ง่าย ได้แก่ การจัดให้มีผู้รับผิดชอบเฉพาะ การบริการที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม การไม่เลือกปฏิบัติกับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ และการจัดแจกถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นชนิดที่มีส่วนประกอบของน้ำ และ 3) การให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยอาศัยเพื่อนช่วยเพื่อน การสร้างเครือข่ายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และการเข้าถึงกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเชิงรุก

ผลการวิจัยให้ข้อเสนอแนะว่า รูปแบบการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการขับเคลื่อนร่วมกันไปทั้งระบบของการดำเนินงานบริการสุขภาพ และอาศัยความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ หลายภาคส่วน โดยเปิดโอกาสให้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผลกระทบของตัวเอง

คำสำคัญ : การพัฒนารูปแบบ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-06

How to Cite

1.
อินทรเพชร ส, พจนามาตร์ ช, เกษตร์ภิบาล น. การพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดเชียงใหม่. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 6 [cited 2022 Dec. 5];23(4):72. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2545