ผลของการให้ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนต่อความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของเด็กวัยเรียน

Authors

  • พรทิพย์ เทพบางจาก
  • ชมนาด พจนามาตร์
  • วิลาวัณย์ เสนารัตน์

Abstract

การติดเชื้อในเด็กวัยเรียนเป็นปัญหาสำคัญ เพราะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก การติดเชื้อในเด็กวัยเรียนสามารถป้องกันได้หากเด็กมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อได้ถูกต้อง การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนต่อความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของเด็กวัยเรียน กลุ่มตัวย่างที่ศึกษา คือ เด็กอายุ 9-10 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัด สมุทรสาคร จำนวน 144 ราย ซึ่งคัดเลือกจากเด็กนักเรียนทั้งห้องด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 72 ราย ใน 2 ชั้นเรียน ดำเนินการทดลองและเก็บข้อมูลระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน มีนาคม 2550 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วย หนังสือการ์ตูนเรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อ ตอน : วายร้ายในโรงเรียน”  และผ่านการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานได้ค่าเท่ากับ 83.33/8013 และแบบวัดความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อ และผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงวุฒิ 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.84 และทดสอบความเชื่อมั่นได้ค่าเท่ากับ 0.74 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อมีการวัดซ้ำ (one-way repeated measures ANOVA) และสถิติการทดสอบค่าเฉลี่ย 2.กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (independent t-test) ผลการวิจัยพบว่า

1.เด็กวัยเรียนที่ได้รับข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อหลังได้รับข้อมูลทันที และหลังได้รับข้อมูล 2 สัปดาห์ มากกว่าก่อนได้รับข้อมูล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

2.เด็กวัยเรียนที่ได้รับข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูน มีค่าเฉลี่ยความต่างของคะแนนความรู้เรื่องการป้องการติดเชื้อหลังได้รับข้อมูลทันทีและหลังได้รับข้อมูล 2 สัปดาห์ เพิ่มขึ้นมากกว่าเด็กวัยเรียนที่ได้รับข้อมูลจากคู่มือตามหลักสูตรปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ .01

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลเรื่องการป้องกันการติดเชื้อผ่านหนังสือการ์ตูนทำให้เด็กวัยเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ดังนั้นหนังสือการ์ตูนจึงเป็นสื่อที่เหมาะสมที่ผู้ให้การดูแลเด็กวัยเรียนควรนำไปใช้ในการส่งเสริมความรู้ในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ

คำสำคัญ : การให้ข้อมูล หนังสือการ์ตูน ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อ เด็กวัยเรียน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-06

How to Cite

1.
เทพบางจาก พ, พจนามาตร์ ช, เสนารัตน์ ว. ผลของการให้ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนต่อความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของเด็กวัยเรียน. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 6 [cited 2022 Dec. 5];23(4):100. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2547