ผลของโปรแกรมการสร้างพลังในตนเองต่อภาวะสุขภาพและความพึงพอใจในการบริการสุขภาพของผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูง

Authors

  • ศกุนตลา อนุเรือง
  • ศิริอร สินธุ
  • นภาพร วาณิชย์กุล
  • อรวมน ศรียุกตศุทธ

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการสร้างพลังในตนเองต่อภาวะสุขภาพและความพึงพอใจในบริการการดูแลสุขภาพของผู้หญิงที่มีภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 76 ราย คัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดและสุ่มเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองจำนวนเท่ากัน การวิจัยนี้ใช้ Feminist Perspective เป็นกรอบแนวคิดในงานวิจัย ใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล แบบสอบถามความพึงพอใจในบริการสุขภาพ และแบบวัดภาวะสุขภาพ (ระดับความดันโลหิต ขนาดเส้นรอบเอง และระดับไขมันโคเลสเตอรอล) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Paired t-test และ Wilcoxon sined rank test Independent t-test และ Mann-Whitney U test

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านภาวะสุขภาพและความพึงพอใจในบริการสุขภาพ แต่เมื่อครบ 8 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มทดลองมีภาวะสุขภาพดีกว่าและมีความพึงพอใจในบริการสุขภาพสูงกว่าทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

ข้อเสนอแนะ ควรนำโปรแกรมนี้ไปขยายผลโดยนำไปทดลองใช้ในผู้หญิงที่มีภาวะความดันโลหิตของโรงพยาบาลอื่นๆ  หรือเปรียบเทียบผลกับผู้ชายที่มีความดันโลหิตสูง

คำสำคัญ : โปรแกรมการสร้างพลังตนเอง ภาวะสุขภาพ ความพึงพอใจในบริการสุขภาพหญิงที่มีความดันโลหิตสูง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-06

How to Cite

1.
อนุเรือง ศ, สินธุ ศ, วาณิชย์กุล น, ศรียุกตศุทธ อ. ผลของโปรแกรมการสร้างพลังในตนเองต่อภาวะสุขภาพและความพึงพอใจในการบริการสุขภาพของผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูง. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 6 [cited 2023 Feb. 5];24(1):11. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2551