ผลของโปรแกรมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดีต่อความสามารถในการต่อสู้คดีของผู้ป่วยนิติเวช

Authors

  • อุทยา นาคเจริญ
  • เบญจวรรณ สามสาลี
  • สุลี ตังกุ
  • พรรณยุพา เจ็งไพจิตร
  • เกศศรียา คณาธรรม

Abstract

การเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดีแก่ผู้ป่วยนิติจิตเวชที่ไม่สามารถต่อสู้คดีได้เนื่องจากความผิดปกติทางจิตให้สามารถกลับเข้าสู้กระบวนการยุติกรรม เพื่อไปสู่คดีได้นั้นกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดีต่อความสามารถในการต่อสู้คดีของผู้ป่วยนิติจิตเวช กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยนิติจิตเวชที่ศาลหรือตำรวจส่งมารับการตรวจวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 จำนวน 20 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนดโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจำนวนเท่า ๆ กันโดยวิธีจับฉลาก สำหรับกลุ่มทดลองได้รับการเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดีตามโปรแกรม จำนวน 7 ครั้ง ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการปฏิบัติกิจกรรมตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการต่อสู้คดีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของแมคการ์รีนและคณะและแบบประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีของ ทัศนีย์ ทัศนิยม และ ทวีวรรณ  บุปผาถา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแมนวิทนีย์ยู (The Mann Whitney U Test) และวิลคอกซัน ( Wilcoxon Matched pair Signed Ranks Test) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการต่อสู้คดีสูงกว่าทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01และมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการต่อสู้คดีสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ข้อเสนอแนะ ควรมีการนำโปรแกรมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดีนี้ไปขยายผลให้เป็นมาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกฎหมายในบริการนิติจิตเวชผู้ป่วยและนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาโปรแกรมเตรียมความพร้อมในการสู้คดีรายบุคคลสำหรับผู้ป่วยนิติจิตเวชที่มีข้อจำกัดในการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่ม

คำสำคัญ :  โปรแกรมกลุ่มเตรียมความพร้อม ความสามารถในการสู้คดี ผู้ป่วยนิติจิตเวช

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-06

How to Cite

1.
นาคเจริญ อ, สามสาลี เ, ตังกุ ส, เจ็งไพจิตร พ, คณาธรรม เ. ผลของโปรแกรมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดีต่อความสามารถในการต่อสู้คดีของผู้ป่วยนิติเวช. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 6 [cited 2022 Sep. 28];24(1):24. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2552