ความเครียดจากการทำงานและผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหิน

Authors

  • จันทนา สิทธิกัน
  • วีระพร ศุทธากรณ์
  • ธานี แก้วธรรมานุกูล

Abstract

การทำงานในสภาพที่เสี่ยงอันตรายของพนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหินอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ก่อให้เกิดความเครียดจากการทำงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุก ถ่านหิน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเครียดจากการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากการทำงานและผลการปฏิบัติงาน ในพนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหิน จำนวน 84 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือประเมินความเครียดจากการทำงานของวินเดอร์ซาล-เบซิลและซีลัคและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ไคสแควร์ และการทดสอบฟิชเชอร์สเอ๊กแซ็ค (Fisher’exact test)

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานร้อยละ 13.09 เป็นกลุ่มที่มีความเครียดจากการทำงานสูงขณะที่ร้อยละ 78.60 เป็นกลุ่มทำงานเชิงรุก สำหรับผลการปฏิบัติงานพบว่า พนักงานมีผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 53.60) ซึ่งมีคะแนนพฤติกรรมด้านบวกอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะพฤติกรรมการสำนักในหน้าที่ (ร้อยละ 61.90) ส่วนพฤติกรรมด้านลบแม้จะมีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ แต่เป็นพฤติกรรมที่ควรให้ความสนใจ ในด้านการมีเจตนาทำให้งานเกิดความล่าช้าบ่อยครั้ง (ร้อยละ 6.00) มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะทำงานบ่อยครั้ง และมีการออกหน่วยงานในเวลางานโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนความเครียดจากการทำงานไม่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าพยาบาลอาชีวอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานกลุ่มที่มีความเครียดจากการทำงานสูงและกลุ่มที่มีพฤติกรรมด้านลบที่อาจกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลผลิตขององค์กร

คำสำคัญ : ความเครียดจากการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน พนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหิน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-06

How to Cite

1.
สิทธิกัน จ, ศุทธากรณ์ ว, แก้วธรรมานุกูล ธ. ความเครียดจากการทำงานและผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหิน. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 6 [cited 2022 Nov. 28];24(1):49. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2554