พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ปัญหาสุขภาพของทารก และ ความต้องการการบริการพยาบาลของผู้ดูแลเด็กทารก

Authors

  • วิภาดา แสงนิมิตชัยกุบ
  • ปรีย์กมล รัชนกุล

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ปัญหาสุขภาพของทารก และความต้องการบริการพยาบาลของผู้ดูแลเด็ก กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ดูแลเด็กจำนวน 177 คนที่มาใช้บริการในคลินิกเด็กสุขภาพดีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ แบบวัดพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กทารก แบบสอบถามปัญหาสุขภาพทารกและแบบสอบถามความต้องการการบริการพยาบาลสำหรับผู้ดูแลเด็กทารก นอกจากนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ดูแลส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กทารกในภาพรวมอยู่ในระดับดี แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีพฤติกรรมการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมเรื่องการทำความสะอาดเหงือกและฟัน การทำความสะดวกขวดนม การให้อาหารเสริม และการเท่านิทานปัญหาสุขภาพของทารกที่พบมากที่สุด คือ ไข้หวัด และอาเจียน ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้ดูแลที่มีคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงดูในระดับต่ำ พบว่าผู้ดูแลมีพฤติกรรมการเลี้ยงดูไม่ถูกต้องเนื่องจากขาดข้อมูล ส่วนความต้องการบริการพยาบาลในระดับมากถึงมากที่สุด คือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ อาหารตามวัยการได้รับภูมิคุ้มกัน การเลี้ยงดูโดยทั่วไป และโรคที่พบบ่อยในทารก

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พยาบาลควรพัฒนากลวิธีการให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงดูเด็ก นอกจากนี้พยาบาลควรพัฒนากิจกรรมการพยาบาลที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้ดูแลในการเลี้ยงดูทารกให้มีคุณภาพ

คำสำคัญ : พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ปัญหาสุขภาพของทารก ความต้องการบริการพยาบาลผู้ดูแล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
แสงนิมิตชัยกุบ ว, รัชนกุล ป. พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ปัญหาสุขภาพของทารก และ ความต้องการการบริการพยาบาลของผู้ดูแลเด็กทารก. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 6 [cited 2022 Nov. 30];24(1):88. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2557