การรับรู้สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาและอาจารย์พยาบาลในการดูแลผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Authors

  • สุดศิริ หิรัญชุณหะ
  • หทัยรัตน์ แสงจันทร์
  • ประณีต ส่งวัฒนา
  • วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาและอาจารย์พยาบาลในการดูแลผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน 121 คน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 107 คน และอาจารย์พยาบาล 42 คน ที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดสมรรถนะการดูแลด้านวัฒนธรรมและสนทนากลุ่ม แบบวัดสมรรถนะการดูแลด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วยแบบวัดด้านความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะด้านวัฒนธรรมซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงวุฒิและหาค่าความเที่ยงของแบบวัดด้านความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมได้ค่าจำแนก .73 และค่าความยาก-ง่ายอยู่ระหว่าง .3-.8 แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะด้านวัฒนธรรมได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค .75 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการศึกษา พบว่าการรับรู้สมรรถนะทางวัฒนธรรมโดยรวมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 และชันปีที่ 4 อยู่ในระดับการมีความตระหนักทางวัฒนธรรม (ร้อยละ 81.9 และ ร้อยละ 71.5 ตามลำดับ) อาจารย์พยาบาลอยู่ในระดับการมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม (ร้อยละ 58.8) เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่านักศึกษาและอาจารย์พยาบาลมีการรับรู้สมรรถนะทางวัฒนธรรมสูงสุดในด้านทักษะทางวัฒนธรรม (X= 17.72, S.D. = 1.835; X =17.99 , S.D. = 2.146 และ X 18.95 ,  S.D. = 2.501 ตามลำดับ) และต่ำสุดในด้านความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม (X = 9.38 , S.D = 2.499; X = 9.96 ,S.D.= 2.244, X = 9.93, S.D. = 2.908  ตามลำดับ )

คำสำคัญ : การดูแลต่างวัฒนธรรม การรับรู้สมรรถนะทางวัฒนธรรม นักศึกษาและอาจารย์พยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
หิรัญชุณหะ ส, แสงจันทร์ ห, ส่งวัฒนา ป, เพชรพิเชฐเชียร ว. การรับรู้สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาและอาจารย์พยาบาลในการดูแลผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 6 [cited 2022 Oct. 6];24(1):99. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2558