การให้ความหมาย ความรู้สึก แรงจูงใจ และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Authors

  • สุนีย์ เครานวล
  • อุไร หัถกิจ
  • อุมาพร ปุญญโสพรรณ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายและอธิบายการให้ความหมาย ความรู้สึก แรงจูงใจ และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ให้ข้อมูลคือพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 11 ราย เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกด้วยแนวคำถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ระหว่างเดือนธันวาคม 2549- พฤษภาคม 2550 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทั่วไปตามแนวทางของ Polit และ Hungler

ผลการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลได้ให้ความหมายของการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลว่า 1) เป็นชีวิตที่มีแต่อันตราย เสมือนปฏิบัติงานในสงคราม 2) เป็นการปฏิบัติงานด้วยความหวาดระแวงในสถานการณ์ที่ขัดแย้งและไม่แน่นอน 3) เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลที่ต้องยืนหยัดในสถานการณ์ที่ขัดแย้งและไม่แน่นอน 4) เป็นความภูมิใจที่ได้ทำงานที่ทักทาย ส่วนความรู้สึกในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดภาคใต้ ผู้ให้ข้อสะท้อนว่า 1) เครียด 2)กลัวความไม่ปลอดภัย การพิการ และสูญเสียชีวิต 3) เสียใจ สลดและหดหู่ และได้สะท้อนแรงจูงใจ เงื่อนไขที่ทำให้พยาบาลยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ความไม่สงบว่า 1) ผูกพันกับสถานที่ทำงาน และผู้ร่วมงานที่ดี 2) เป็นคนในพื้นที่ ภูมิลำเนาอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ย้ายไม่ได้ เขาไม่ให้ย้าย ไม่มีใครมาแทน

ผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ผู้วิจัยเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการให้ความหมายและปัจจัยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำข้อมูลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนสนับสนุน ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนี้

คำสำคัญ : ความหมาย ความรู้สึก  แรงจูงใจ เงื่อนไข พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-07

How to Cite

1.
เครานวล ส, หัถกิจ อ, ปุญญโสพรรณ อ. การให้ความหมาย ความรู้สึก แรงจูงใจ และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 7 [cited 2022 Oct. 7];24(2):64. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2566