เครื่องมือประเมินการหายของแผลกดทับ

Authors

  • ปองหทัย พุ่มระย้า

Abstract

จากประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลรัตนราชธานี และจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการบันทึกการหายของแผลกดทับยังไม่มีความชัดเจน ครบถ้วนและต่อเนื่องซึ่งการบันทึกการหายของแผลกดทับมีความสำคัญในการพยากรณ์สภาพแผล ประเมินผลลัพธ์การดูแล และส่งเสริมการสื่อสารในทีมผู้ดูแล นอกจากนี้ยังเป็นหลักฐานทางกฎหมาย ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาเครื่องมือประเมินการหายของแผลกดทับเพื่อการเลือกเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานและเที่ยงตรง สามารถนำไปใช้ได้จริงในคลินิก เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับในโรงพยาบาลรัตนราชธานี

จากการทบทวบวรณกรรมพบว่าเครื่องมือประเมินการหายของแผลกดทับมีหลายเครื่องมือ ซึ่งแต่ละเครื่องมือมีหัวข้อในการประเมิน และเกณฑ์การให้คะแนนที่แตกต่างกันผู้นิพนธ์จึงเลือกเปรียบเทียบเครื่องมือประเมินการหายของแผลกดทับ ที่มีการนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง จำนวน 3 เครื่องมือ  ได้แก่ Pressure Ulcer Status Tool (PUSH Tool 3.0) Pressure Sore Status Tool (PSST) และ Sessing Scale เพื่อวิเคราะห์ความตรง ความเที่ยงและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้สถานการณ์จริง

ผลการเปรียบเทียบว่า เครื่องมือที่ควรนำไปใช้ในคลินิก คือ Pressure Ulcer Status Tool (PUSH) เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบความเที่ยงและความตรงของเครื่องมือ และสามารถนำไปใช้ได้ง่าย พยาบาลทั่วไปสามารถประเมินได้เอง มีหัวข้อการประเมินเพียง 3 ด้าน ใช้ระยะเวลาสั้นเพียงประมาณ 1 นาที และมีหลักฐานงานวิจัยที่นำเครื่องมือนี้ไปใช้ได้ผลดี สำหรับ  Pressure Sore Status Tool  (PSST) เหมาะสมในการนำไปใช้ในการทำวิจัยมากกว่านำมาใช้ในคลินิก เพราะมีหัวข้อการประเมินแผลละเอียดมากเกินไป (13 หัวข้อ) ซึ่งต้องใช้ความชำนาญ และใช้เวลาการประเมินนานกว่า Pressure Ulcer Status Tool (10-15 นาที) และ Sessing Scale มีการประเมินเฉพาะกระบวนการหายของแผลเพียงอย่างเดียวไม่มีการประเมินขนาดของแผลและยังไม่มีการศึกษาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ

ข้อเสนอแนะจากผลของการศึกษา คือ ควรจัดโปรแกรมการฝึกฝนให้พยาบาลและผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้เครื่อง PUSH ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของการใช้เครื่องมือในการสถานการณ์จริง

คำสำคัญ : แผลกดทับ เครื่องมือประเมินการหายของแผลกดทับ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-07

How to Cite

1.
พุ่มระย้า ป. เครื่องมือประเมินการหายของแผลกดทับ. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 7 [cited 2022 Nov. 29];24(3):20. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2573

Issue

Section

บทความวิชาการ