ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้ การปฏิบัติของพยาบาล และอุบัติการณ์การติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ส่วนปลายในโรงพยาบาลชุมชน

Authors

  • เพ็ญนภา พร้อมเพรียง
  • จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
  • พิกุล บุญช่วง

Abstract

การติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายในโรงพยาบาลชุมชน ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย บุคลากร และโรงพยาบาล การส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อจึงเป็นสิ่งสำคัญในการลดการติดเชื้อ การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้ การปฏิบัติของพยาบาล และอุบัติการณ์การติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายในโรงพยาบาลชุมชน กลุ่มประชากรที่ศึกษาคือพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลบางระกำ จำนวน 12 คน แบ่งเป็น พยาบาลวิชาชีพ 10 คน และพยาบาลเทคนิค 2 คน รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2551 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของพยาบาล แบบวัดความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดส่วนปลาย แบบบันทึกการสังเกตการณ์ปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย แบบเฝ้าระวังการติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย แผนการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย  โปสเตอร์เตือน และจดหมายการให้ข้อมูลย้อนหลังกลับรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติไคสแควร์ และสถิติคอกซันแบบอันดับที่มีเครื่องหมายผลการวิจัยพบว่า

1.คะแนนความรู้ของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายภายหลังการได้รับการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.สัดส่วนการปฏิบัติที่ถูกต้องของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายภายหลังการได้รับการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

3.อุบัติการณ์การติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายหลังการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อลดต่ำกว่าก่อนได้รับการส่งเสริม

การวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์สามารถใช้ในการป้องกันและลดอุบัติการณ์ติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายได้

คำสำคัญ : หลักฐานเชิงประจักษ์ การติดเชื้อ การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-07

How to Cite

1.
พร้อมเพรียง เ, จิตรีเชื้อ จ, บุญช่วง พ. ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้ การปฏิบัติของพยาบาล และอุบัติการณ์การติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ส่วนปลายในโรงพยาบาลชุมชน. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 7 [cited 2022 Oct. 6];24(3):31. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2574