ความรู้และการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ

Authors

  • บุญพิชชา จิตต์ภักดี
  • ผ่องศรี เกียรเลิศนภา

Abstract

นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพส่งผลกระทบต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์การปฏิบัติพยาบาล รวมถึงการให้บริการด้านสุขภาพ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสุขภาพและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพจำนวน 378 คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบง่ายตามสัดส่วนของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละโรงพยาบาลเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ สอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความรู้และการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสุขภาพแห่งชาติที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิมีค่าเท่ากับ .86 และ .94 ตามลำดับทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้ค่า KR-20 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .81 และ .90 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลวิชาชีพมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 63.42) มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสุขภาพแห่งชาติโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยพยาบาลวิชาชีพร้อยละ 93.65 มีความรู้เกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับสูงมาก ร้อยละ 50.53 มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำนโยบายอยู่ในระดับสูง และร้อยละ 27.51 มีความรู้เกี่ยวกับการปรับนโยบายอยู่ในระดับสูง พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.42) ไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ โดยพยาบาลวิชาชีพร้อยละ 83.33 ไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบาย ร้อยละ 75.13 ไม่มีส่วนร่วมในด้านการนำนโยบายสุขภาพไปปฏิบัติ และร้อยละ 70.10 ไม่มีส่วนร่วมในด้านการปรับเปลี่ยนนโยบายสุขภาพ

ผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้บริหารการพยาบาลสามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้พยาบาลวิชาชีพได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสุขภาพให้มากขึ้น และหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพการพยาบาลควรมีการจัดอบรมให้พยาบาลได้รับรู้ถึงช่องทางในการเข้าร่วมในกระบวนการนโยบายสุขภาพแห่งชาติให้มากขึ้น

คำสำคัญ :  ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสุขภาพ การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
จิตต์ภักดี บ, เกียรเลิศนภา ผ. ความรู้และการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 7 [cited 2022 Oct. 6];24(3):70. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2576