ลักษณะฝ่ายการพยาบาลที่เป็นเลิศในโรงพยาบาลตติยภูมิ

Authors

  • เกศรา อัญชันบุตร
  • อารีย์วรรณ อ่วมตานี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะฝ่ายการพยาบาลที่เป็นเลิศในโรงพยาบาลตติยภูมิ ปี พ.ศ.2555 โดยใช้เทคนิค Ethnographic Delphi Future Research กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยว จำนวน 20 คน คัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนดและการบอกต่อของผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโรงพยาบาล จำนวน 3 คน ด้านการบริหารการพยาบาล จำนวน 4 คน ด้านการศึกษาพยาบาล จำนวน 4 คน ด้านการปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 6 คน และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรวิชาชีพ จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รอบที่ 1เป็นแบบสัมภาษณ์ ส่วนรอบที่ 2 และ 3 เป็น แบบสอบถามมาตรวัดประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์

ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะฝ่ายการพยาบาลที่เป็นเลิศในโรงพยาบาลตติยภูมิ ปี พ.ศ.2555 ประกอบด้วย 4 หมวด ดังนี้

1.ลักษณะทั่วไปของฝ่ายการพยาบาล ประกอบด้วย 4 ด้านย่อย ได้แก่ (1) โครงสร้างองค์การ ที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ (2) การดำเนินงาน มีการวางแผนกลยุทธ์ และกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน (3) บรรยากาศองค์การที่อบอุ่น และมีความเอื้ออาทรต่อกัน และ (4) การสนับสนุนขององค์การที่เน้นคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร

2.ลักษณะการจัดการในฝ่ายการพยาบาล ประกอบด้วย 4 ด้านย่อย ได้แก่ (1) การจัดการทั่วไปที่ให้อิสระในการทำงานแก่บุคลากรมากขึ้น (2) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ทั้งด้านการศึกษาและความก้าวหน้าในงาน (3) การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน และ (4) การจัดการงบประมาณและบริหารวัสดุอุปกรณ์ที่เทียบเท่าองค์การภายนอก

3.ลักษณะการบริการพยาบาล ประกอบด้วย 2 ด้านย่อย ได้แก่ (1) รูปแบบการดูแลผู้ใช้บริการที่หลากหลายและ (2) คุณภาพการบริการและการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4.คุณลักษณะของบุคลากร ประกอบด้วย 2 ด้านย่อย ได้แก่ (1) สมรรถนะทั่วไปและ (2) สมรรถนะเฉพาะตำแหน่งผู้นำองค์การและผู้ปฏิบัติการพยาบาล

คำสำคัญ : ฝ่ายการพยาบาลที่เป็นเลิศโรงพยาบาลตติยภูมิ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-07

How to Cite

1.
อัญชันบุตร เ, อ่วมตานี อ. ลักษณะฝ่ายการพยาบาลที่เป็นเลิศในโรงพยาบาลตติยภูมิ. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 7 [cited 2022 Aug. 12];24(4):56. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2586

Most read articles by the same author(s)