การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อเสริมสร้างแรงจูงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุราสำหรับผู้ติดสุรา

Authors

  • สลิษา หสิมศิโรรัตน์
  • ประภา ยุทธไตร
  • ช่อทิพย์ สันธวะนิช

Abstract

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุราสำหรับผู้ป่วยติดสุรานี้ พัฒนาขึ้นโดยประยุกต์ใช้ขั้นตอนการดำเนินการ โครงการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของโพลิตและเบค ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลัก การศึกษาครั้งนี้ได้ดำเนินการใน 3 ขั้นตอนแรกคือ ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา พบปัญหาคือผู้ป่วยติดสุราที่มารับการบำบัดรักษาไม่สามารถลดหรือเลิกดื่มสุราได้ ขั้นตอนที่ 2 คือ การรวบรวมและประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพจำนวน 6 เรื่อง เป็นงานวิจัยการวิเคราะห์อภิมาน 1 เรื่อง งานวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 4 เรื่อง และงานวิจัยแบบกึ่งทดลอง 1เรื่อง นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างเป็นแนวปฏิบัติการพยาบาล หลังจากนั้นนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาได้แนวปฏิบัติการพยาบาลซึ่งแบ่งการบำบัดออกเป็น 3 ระยะ คือระยะที่ 1 การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 2 การทำให้คำมั่นสัญญาที่จะเลิกดื่มสุรามีความหนักแน่นมั่นคง และระยะที่ 3 การติดตามต่อเนื่อง รวมถึงการให้ญาติได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัด ขั้นตอนที่ 3 ของการศึกษาคือการประเมินแนวโน้มที่จะนำแนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในหน่วยงานของผู้ศึกษา ซึ่งพบว่าแนวปฏิบัตินี้เหมาะสมกับลักษณะของผู้รับบริการบุคลากรมีความพร้อมในการนำไปใช้และคาดว่าจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเลิกหรือลดการดื่มสุราและลดการติดสุราซ้ำได้

ควรนำแนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นนี้ไปทดลองใช้ในหน่วยงานนำร่องเพื่อประเมินกระบวนการและผลลัพธ์ก่อนที่จะนำไปใช้ปฏิบัติจริง

คำสำคัญ : ผู้ติดสุรา การบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ แนวปฏิบัติการพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-08

How to Cite

1.
หสิมศิโรรัตน์ ส, ยุทธไตร ป, สันธวะนิช ช. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อเสริมสร้างแรงจูงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุราสำหรับผู้ติดสุรา. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 8 [cited 2023 Feb. 5];25(1):15. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2594