ผลของการเข้าค่ายเบาหวานกลางวันต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2

Authors

  • อุษา ทัศนวิน
  • ธีรนุช ห้านิรัติศัย
  • วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเข้าค่ายเบาหวานกลางวันต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน70 คน ดำเนินการศึกษาที่โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุ่มวันเพื่อจัดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมละ 35 คน การจัดค่ายเบาหวานนี้ประยุกต์ทฤษฏีการรับรู้สมรรถนะแห่งตน มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม ค่ายเบาหวานมีระยะเวลา 3 วัน ผู้วิจัยเริ่มดำเนินการทดลองภายหลังผู้ป่วยยินยอมเข้าร่วมการศึกษา 1 สัปดาห์ กลุ่มทดลองได้รับการเข้าค่ายเบาหวานที่จัดกิจกรรมโดยผู้วิจัยและทีม ในขณะที่กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติจากพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง แบบประเมินการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบความแตกต่างแบบที (t-test) และทดสอบความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)

ผลการศึกษาพบว่า ในวันสิ้นสุดการเข้าค่ายวันที่ 3 กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนมากกว่าก่อนเข้าค่ายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) และภายหลังการเข้าค่าย 1 เดือน กลุ่มทดลองมีการเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยของความแตกต่างของรับรู้สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมการดูแลตนเอง มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( p< .001) กลุ่มทดลองมีการลดลงของระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( p < .05)

พยาบาลและทีมสุขภาพสามารถนำโปรแกรมค่ายเบาหวานไประยุกต์ในการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานเพื่อควบคุมโรคและป้องกันโรคแทรกซ้อน

คำสำคัญ : ค่ายเบาหวานกลางวัน ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนพฤติกรรมการดูแลตนเอง ระดับน้ำตาลในเลือด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-08

How to Cite

1.
ทัศนวิน อ, ห้านิรัติศัย ธ, ภิญโญภาสกุล ว. ผลของการเข้าค่ายเบาหวานกลางวันต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 8 [cited 2023 Feb. 5];25(1):53. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2597