ผลของโปรแกรมการสอนเน้นความเชื่อด้านสุขภาพต่อการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันแคดเมียมเข้สู่ร่างกายของนักเรียนหญิงกลุ่มเสี่ยง

Authors

  • ทิพวัลย์ ไชวงศ์
  • ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช
  • ชัชวาล จันทรวิจิตร

Abstract

การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลโปรแกรมการสอนเน้นความเชื่อด้านสุขภาพต่อการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันแคดเมียนเข้าสู่ร่างกายของนักเรียน อายุ 12-15 ปี ที่มีระดับแคดเมียมในปัสสาวะมากกว่า 1 ไมโครกรัม ต่อกรัมครีเอตินิน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สุ่มกลุ่มตัวอย่างมาจัดเข้าคู่กัน จากนั้นสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 26 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการสอนเน้นแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ กลุ่มควบคุมได้รับคำแนะนำตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันแคดเมียมเข้าสู้ร่างกาย โปรแกรมการสอนและแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันแคดเมียมเข้าสู่ร่างกาย เท่ากับ 0.72 ทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติ Independent t-test และ Dependent t-test

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( p< 0.001) และกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญสถิติ (p < 0.001)

จากผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางสำหรับจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายของนักเรียนหญิงที่อาศัยในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม

คำสำคัญ : โปรแกรมการสอนเน้นความเชื่อด้านสุขภาพ นักเรียนหญิง การป้องกัน แคดเมียมเข้าสู่ร่างกาย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-08

How to Cite

1.
ไชวงศ์ ท, ตั้งค้าวานิช ฐ, จันทรวิจิตร ช. ผลของโปรแกรมการสอนเน้นความเชื่อด้านสุขภาพต่อการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันแคดเมียมเข้สู่ร่างกายของนักเรียนหญิงกลุ่มเสี่ยง. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 8 [cited 2023 Jan. 30];25(1):67. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2598