กิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชนบทภาคใต้

Authors

  • ประไพวรรณ ศรีเมธาวรคุณ
  • ขนิษฐา นาคะ
  • ประนอม หนูเพชร

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายลักษณะและระดับกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชนบทภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่คัดเลือกมา 1 หมู่บ้านจาก 7 หมู่บ้านในตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จำนวน 129 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบสอบถามกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามหลักเกณฑ์การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสมรรถภาพทางกายตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน หาความเที่ยงของแบบสอบถามกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติบรรยาย

ผลการศึกษามีดังนี้ 1)ลักษณะกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชนบทภาคใต้ที่ก่อให้เกิดการเผาผลาญพลังงานสูงสุด คือ กิจกรรมงานอาชีพ (X= 1,702.25, SD = 2,558.34) รองลงมา คือ กิจกรรมยามว่าง

(X = 1,613.12 ,SD= 886.45) งานบ้าน (X = 1,340.92, SD= 1,972.05) และการเดินทาง (X = 416.24, SD = 548.33) ผู้สูงอายุในชนบท

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าแม้ผู้สูงอายุจะมีกิจกรรมทางกายครบทั้ง 4 ด้าน แต่เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสมรรถภาพทางกายพบว่าไม่เพียงพอเนื่องจากระดับความแรงของกิจกรรมทางกายที่ผู้สูงอายุปฏิบัติอยู่ในระดับเบา

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสำหรับสมรรถภาพทางกาย เจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพสามารถใช้ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ โดยร่วมวางแผนให้ความรู้เกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสำหรับสมรรถภาพทางกายร่วมกับส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายที่เป็นแบบแผนในผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ

คำสำคัญ : กิจกรรมทางกาย ผู้สูงอายุ ชนบท ภาคใต้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ศรีเมธาวรคุณ ป, นาคะ ข, หนูเพชร ป. กิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชนบทภาคใต้. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 8 [cited 2022 Nov. 27];25(1):112. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2602