ผลของการป้องกันการสูญเสียความร้อนโดยการใช้ชุดพลาสติกและพลาสติกครอบเตียงทารกต่อการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกเกิดก่อนกำหนด

Authors

  • รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ
  • เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร
  • บุศรา แสงสว่าง
  • ศศิธร เหลี่ยมพชระ

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลของการป้องกันการสูญเสียความร้อนโดยการใช้ชุดพลาสติกต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกเกิดก่อนกำหนด กลุ่มตัวอย่างเป็นทารกเกิดก่อนกำหนด มารดามีอายุครรภ์เมื่อแรกคลอดตั้งแต่ 28-36 สัปดาห์ เลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กำหนด สุ่มเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองอย่างละ 30 ราย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเครื่องมือในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ ปรอทวัดอุณหภูมิทารก ปรอทวัดอุณหภูมิมารดา ชุดพลาสติก ถุงพลาสติกใส และพลาสติกครอบเตียงทารก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบไคสแควร์ ฟิชเชอร์ และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัย พบว่าทารกเกิดก่อนกำหนดในกลุ่มทดลองที่ได้รับการป้องกันการสูญเสียความร้อนโดยการสวมชุดพลาสติกภายหลังคลอดทันทีร่วมกับการพยาบาลปกติไม่มีอุบัติการณ์การเกิดภาวะอุณหภูมิกายเฉลี่ยเมื่อแรกรับไว้ในหออภิบาลทารกแรกเกิด สูงกว่าทารกในกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะบุคลากรในหน่วยห้องคลอดควรนำชุดพลาสติกนี้ไปใช้ในการให้ความอบอุ่นและการเคลื่อนย้ายทารกเกิดก่อนกำหนด เพื่อป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำ

คำสำคัญ : การป้องกันการสูญเสียความร้อน ภาวะอุณหภูมิกายต่ำ ทารกเกิดก่อนกำหนดชุดพลาสติก พลาสติกครอบเตียง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-11

How to Cite

1.
ช้อยจอหอ ร, เสรีเสถียร เ, แสงสว่าง บ, เหลี่ยมพชระ ศ. ผลของการป้องกันการสูญเสียความร้อนโดยการใช้ชุดพลาสติกและพลาสติกครอบเตียงทารกต่อการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกเกิดก่อนกำหนด. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 11 [cited 2022 Nov. 28];25(3):11. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2619