การวิเคราะห์อภิมาน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล

Authors

  • กัตติกา ธนะขว้าง

Abstract

การสังเคราะห์งานวิจัยทางการพยาบาลด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน เป็นเทคนิคการวิเคราะห์งานวิจัยที่ใช้วิธีการทางสถิติมาสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณหลายๆ เรื่องที่ศึกษาปัญหาเดียวกันเพื่อหาข้อสรุปอย่างมีระบบเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีความถูกต้องลุ่มลึก และน่าเชื่อถือ จึงเป็นแนวทางที่สำคัญอย่างยิ่งในการได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ ดังนั้นการวิเคราะห์อภิมานเป็นงานวิจัยประเภทหนึ่งในการวิจัยทางการพยาบาลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศตะวันตก บทความนี้นำเสนอแนวคิดของการวิเคราะห์อภิมาน การประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล ประโยชน์ของการวิเคราะห์อภิมาน รวมทั้งข้อจำกัดและแนวทางการแก้ไขของการวิเคราะห์อภิมาน

คำสำคัญ: การวิเคราะห์อภิมาน วิจัยทางการพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-11

How to Cite

1.
ธนะขว้าง ก. การวิเคราะห์อภิมาน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 11 [cited 2022 Dec. 4];25(4):10. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2630

Issue

Section

บทความวิชาการ