ทฤษฎีการควบคุมตนเอง: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการพยาบาล เด็กและครอบครัว

Authors

  • วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์

Abstract

การเตรียมผู้ป่วยทางด้านจิตใจด้วยการให้ข้อมูลความรู้สึกที่รับรู้ได้ทางประสาทสัมผัสก่อนการทำหัตถการต่างๆ เป็นกิจกรรมที่พยาบาลปฏิบัติกันเป็นประจำแต่มีพยาบาลจำนวนน้อยมากที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติดังกล่าว ทฤษฎีการควบคุมตนเองเป็นทฤษฎีในระดับปฏิบัติการที่อธิบายถึงหลักการ กระบวนการ และวิธีการในการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัย ซึ่งมักจะใช้ในการเตรียมทางด้านจิตใจก่อนการทำหัตถการ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ที่ตึงเครียดจากความเจ็บป่วยได้ หลักฐานจากงานวิจัยที่ศึกษาถึงผลของการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยแก่ผู้ป่วยเด็กและครอบครัวแสดงให้เห็นว่า การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการควบคุมตนเอง จะช่วยพัฒนาคุณภาพของการพยาบาลผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ: ทฤษฎีการควบคุมตนเอง การพยาบาลเด็กและครอบครัว

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-11

How to Cite

1.
ธรรมพนิชวัฒน์ ว. ทฤษฎีการควบคุมตนเอง: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการพยาบาล เด็กและครอบครัว. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 11 [cited 2022 Sep. 28];25(4):23. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2631

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)