การจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์ จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกระยะวิกฤตที่ได้รับการผ่าตัด: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์

Authors

  • วันดี เพชรติ่ง
  • วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์
  • อรพรรณ โตสิงห์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกระยะวิกฤตที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อนำมาสรุปเป็นแนวทางการจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยดังกล่าวโดยใช้กรอบ PICO ในการสืบค้นส่วนการประเมินคุณภาพและระดับของหลักฐานเชิงประจักษ์ใช้เกณฑ์ของเมลนิกและไฟน์เอ๊าท์-โอเวอร์ฮอล์ท (Melnyk & Fineout- Overholt, 2005) ได้หลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งหมดจำนวน 37 เรื่อง ประกอบด้วยงานวิจัยจำนวน 28 เรื่องและบทความวิชาการจำนวน 9 เรื่อง ผลการวิเคราะห์ ได้ข้อสรุปแนวทางการจัดการภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ครอบคลุม การดูแลระบบประสาทและการดูแลระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระยะก่อนและหลังผ่าตัด โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนส่งเสริมการฟื้นหาย ลดจำนวนวันนอนโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตลอดจนพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล

ควรนำข้อสรุปนี้ไปพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกและทำการวิจัยเพื่อประเมินผลลัพธ์และปรับปรุงแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามความรู้ใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น

คำสำคัญ: การผ่าตัด การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ภาวะแทรกซ้อน เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้น อะแร็กนอยด์ หลอดเลือดสมองโป่งพอง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-11

How to Cite

1.
เพชรติ่ง ว, ฉันท์เรืองวณิชย์ ว, โตสิงห์ อ. การจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์ จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกระยะวิกฤตที่ได้รับการผ่าตัด: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 11 [cited 2023 Jan. 27];25(4):34. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2632

Issue

Section

บทความวิชาการ