การทบทวนการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Authors

  • รัชนี นามจันทรา

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระเบียบวิธีการศึกษาและเนื้อหาของการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จากสารนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนหรือการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ซึ่งดำเนินการศึกษาโดยใช้รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการใช้ผลการวิจัย ระหว่างปีพ.ศ. 2548 - 2552 จำนวน 42 เรื่อง ผลการทบทวน พบว่า การศึกษาส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของศูนย์ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ประเทศสหรัฐอเมริกา(ร้อยละ 54.8) มีการดำเนินการถึงขั้นตอนการประเมินผล (ร้อยละ 69.1) โดยประเมินผลด้านกระบวนการและ/หรือผลลัพธ์ แต่เป็นการประเมินผลในระยะสั้นกับกลุ่มผู้ใช้บริการขนาดเล็ก การประเมินผลด้วยการวิจัยพบน้อยมาก หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ใช้ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเป็นงานวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลองเป็นหลัก แนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมบุคคลทุกวัย ทั้งที่มีภาวะสุขภาพปกติ กลุ่มเสี่ยง และผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ฉุกเฉิน และเฉียบพลัน และครอบคลุมบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนอย่างไรก็ตามแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยเฉียบพลัน การคัดกรองปัญหาสุขภาพของกลุ่มต่างๆ และการฟื้นฟูสภาพผู้เจ็บป่วยเรื้อรังยังพบน้อย

ผลการศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื่องและให้ทิศทางในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับหลักสูตรสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนต่อไป

คำสำคัญ: แนวปฏิบัติการพยาบาล การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-11

How to Cite

1.
นามจันทรา ร. การทบทวนการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 11 [cited 2022 Aug. 14];25(4):109. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2637

Most read articles by the same author(s)