กระบวนการใช้ข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยชุมชนมีส่วนร่วม

Authors

  • พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
  • ขนิษฐา นันทบุตร
  • บำเพ็ญจิต แสงชาติ

Abstract

การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการใช้ข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยชุมชนมีส่วนร่วม เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม จากผู้ให้ข้อมูลและผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวาน ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ดูแล อสม. ผู้นำชุมชน ผู้บริหารเทศบาล พยาบาลชุมชน แพทย์ และผู้ช่วยของพยาบาลชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจำแนกประเภทของปรากฏการณ์ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การวิเคราะห์โดยใช้เส้นเวลา การวิเคราะห์แก่นสาระ และการวิเคราะห์โดยใช้ตารางแสดงข้อมูล

ผลการวิจัย พบว่า ภาคประชาชนและภาควิชาชีพ มีกระบวนการใช้ข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่ การค้นหาข้อมูล การเรียนรู้ข้อมูล และการนำใช้ข้อมูล แหล่งข้อมูลที่ใช้มีทั้งแหล่งข้อมูลบุคคล หน่วยงานหรือสถาบัน สื่อสาธารณะและสื่อสิ่งพิมพ์ การพัฒนากระบวนการใช้ข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ประกอบด้วย5 กระบวนการ ได้แก่ การสร้างทีมพัฒนากระบวนการใช้ข้อมูล การพัฒนาศักยภาพทีมการเรียนรู้สถานการณ์จริง การออกแบบกระบวนการใช้ข้อมูล และการพัฒนากลไกหนุนเสริมกระบวนการใช้ข้อมูล โดยมีปัจจัยเงื่อนไขสำคัญได้แก่ การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในกระบวนการใช้ข้อมูล การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดการใช้ข้อมูล และการพัฒนากลไกหนุนเสริมในด้านนโยบายและการสนับสนุนกำลังคน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ ควรมีการสร้างทีมพัฒนากระบวนการใช้ข้อมูลโดยเน้นการเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับกระบวนการใช้ข้อมูล และการนำกระบวนการใช้ข้อมูลมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

คำสำคัญ : กระบวนการใช้ข้อมูล การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน การมีส่วนร่วมของชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-13

How to Cite

1.
บุญสวัสดิ์กุลชัย พ, นันทบุตร ข, แสงชาติ บ. กระบวนการใช้ข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยชุมชนมีส่วนร่วม. JTNMC [Internet]. 2012 Sep. 13 [cited 2023 Jun. 1];26(1):29. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2653