การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการป้องกัน การเกิดแผลกดทับ

Authors

  • นัทธมน วุทธานนท์
  • วิภาดา คุณาวิกติกุล
  • วิจิตร ศรีสุพรรณ
  • อาภรณ์ ชัยรัต

Abstract

การวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการป้องกันการเกิดแผลกดทับ และพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัม (DACUM) ในการดำเนินการศึกษา ดังนี้ 1) พัฒนาแผนภูมิสมรรถนะหลักของพยาบาลในการดูแลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ รวมถึงพฤติกรรมบ่งชี้ของแต่ละสมรรถนะตามระดับความสามารถ โดยกลุ่มพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ จำนวน 10 คน 2)ทบทวนพฤติกรรมบ่งชี้ที่ได้จากการพัฒนาแผนภูมิสมรรถนะจากลักษณะงานจริงโดยกลุ่มพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ จำนวน 170 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) เสนอผลการทบทวนกับกลุ่มพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาและให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม 4) นำข้อสรุปมาปรับปรุง และพัฒนาเป็นพจนานุกรมสมรรถนะ

ผลการศึกษา พบว่า สมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการดูแลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ การวางแผน การให้การพยาบาล การให้ข้อมูลและเสริมพลังการส่งต่อเพื่อดูแลต่อเนื่อง การให้คำแนะนำ/ปรึกษา การบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล โดยพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละสมรรถนะหลักแตกต่างตามระดับความสามารถที่สูงขึ้น

ผู้บริหารทางการพยาบาลสามารถนำพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการประเมินสมรรถนะ และวางแผนพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลด้านการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเพื่อการป้องกันการเกิดแผลกดทับให้มีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: สมรรถนะเชิงวิชาชีพ/ การป้องกันแผลกดทับ/ พยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-13

How to Cite

1.
วุทธานนท์ น, คุณาวิกติกุล ว, ศรีสุพรรณ ว, ชัยรัต อ. การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการป้องกัน การเกิดแผลกดทับ. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 13 [cited 2022 Jul. 5];26(1):94. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2670

Most read articles by the same author(s)