การประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการพยาบาลและ การผดุงครรภ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2549

Authors

  • สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
  • ปิญากรณ์ ชุตังกร
  • ชณิภาดา ชินอุดมพงศ์
  • ดรุณี รุจกรกานต์
  • จุรีวรรณ มณีแสง

Abstract

การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540-2549 ในด้านการศึกษา การบริการการวิจัย และกฎหมายและองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา จำนวน 63 คน ส่งแบบสอบถามและได้รับกลับคืน 44 ฉบับ (69.84%)หัวหน้าพยาบาลจากทุกโรงพยาบาลจำนวน 383 คน ส่งแบบสอบถามและได้รับกลับคืน207 ฉบับ (54.05%) และเอกสารรายงานของสภาการพยาบาล จำนวน 115 ฉบับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบประเมิน 4 ชุดได้แก่ แบบประเมินการดำเนินการด้านการศึกษาทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ แบบประเมินการดำเนินการด้านบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ แบบประเมินด้านการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แบบประเมินด้านกฎหมายและองค์กรวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยายเกณฑ์ตัดสินผลการดำเนินการตามแผนกำหนดไว้ที่ร้อยละ 70

ผลการวิจัยพบว่าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์มีการดำเนินงานตามนโยบายครบทั้ง 9 ข้อ และได้ดำเนินการตามมาตรการทั้งหมด ยกเว้นเพียง 3 มาตรการที่ดำเนินการได้น้อยกว่าเกณฑ์ตัดสิน สถานบริการพยาบาลมีการดำเนินงานตามนโยบายครบทั้ง 9 ข้อและได้ดำเนินการตามมาตรการทั้งหมด ยกเว้นเพียง 6 มาตรการที่ดำเนินการได้น้อยกว่าเกณฑ์ตัดสิน การดำเนินงานด้านการวิจัย ทั้ง 7 นโยบาย 37 มาตรการของหน่วยงานการศึกษาพยาบาลและการบริการ ในภาพรวมได้น้อยกว่าเกณฑ์ตัดสิน สำหรับนโยบายและมาตรการด้านกฎหมายและองค์กรวิชาชีพสภาการพยาบาลมีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 4 นโยบายเหลือเพียงนโยบายเดียวที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

สภาการพยาบาลควรจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทั้งสี่ด้าน โดยมีการประชาสัมพันธ์กับองค์กรที่รับผิดชอบและสร้างระบบ กลไก การกำกับ ติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆอย่างเป็นรูปธรรม

คำสำคัญ: การประเมินผล แผนพัฒนาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-13

How to Cite

1.
เหลืองอมรเลิศ ส, ชุตังกร ป, ชินอุดมพงศ์ ช, รุจกรกานต์ ด, มณีแสง จ. การประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการพยาบาลและ การผดุงครรภ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2549. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 13 [cited 2022 May 27];26(2):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2672

Most read articles by the same author(s)