แบบแผนการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่มีคุณภาพชีวิตดี

Authors

  • สิรัรัตน์ จันทรมะโน
  • เจนระวี สว่างอารีย์รักษ์

Abstract

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่มีคุณภาพชีวิตดี (มีคะแนนคาร์นอฟสกี้ 80-100 คะแนน)หลังการติดเชื้อมากกว่า 10 ปี ผู้ให้ข้อมูลเลือกแบบเจาะจง และการบอกต่อแบบลูกโซ่เป็นหญิง 15 คน และชาย 5 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสังเกตแบบมีและไม่มีส่วนร่วม และการบันทึกภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการของโคไลซ์ซี่

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลให้ความหมายของการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ว่า เป็นโรคสังคมรังเกียจ รักษาไม่ได้ และเป็นโรคเวรกรรม ทุกคนใช้การดำเนินชีวิตอย่างคนปกติเรียบง่าย บางคนใช้ชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยการดูแลใส่ใจสุขภาพมากขึ้น แสวงหาแนวทางการดูแลสุขภาพทางเลือกแบบองค์รวมคือ 1) ด้านร่างกาย ส่วนใหญ่รักษาแพทย์แผนปัจจุบันด้วยยาต้านไวรัส ต้องได้รับยาตรงตามเวลาเดิมทุกวัน บางคนรักษาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก บริโภคอาหารธรรมชาติงดเนื้อวัวแต่ไม่งดอาหารแสลง บางคนใช้สมุนไพรรากปลาไหลเผือก ช่วงที่สุขภาพทรุดหนักนอนป่วยที่บ้านและหยุดทำภารกิจ ครอบครัวดูแลแบบทดแทน ให้อาหารอ่อนรสจืด ใช้เวลาแรมปีสุขภาพแข็งแรงดี 2) ด้านจิตใจ ส่วนใหญ่คลายเครียดด้วยการทำสมาธิหรือสมาธิด้วยพลังพีระมิด 3) ด้านจิตวิญญาณ ยึดศาสนาเป็นที่พึ่ง ปลงตกกับชีวิต และไม่กลัวตาย และ4) ด้านสังคม อยู่ได้อย่างมีความสุขสังคมยอมรับ บางคนเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์

ข้อเสนอแนะ: การรักษาด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นการช่วยเสริมประสิทธิภาพของการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดี

คำสำคัญ: การดำเนินชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ คุณภาพชีวิต ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-13

How to Cite

1.
จันทรมะโน ส, สว่างอารีย์รักษ์ เ. แบบแผนการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่มีคุณภาพชีวิตดี. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 13 [cited 2022 Aug. 16];26(2):57. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2675