การพัฒนาและประเมินผลความเป็นไปได้ในการนำแนวปฏิบัติไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูรา

Authors

  • ทิพวรรณ บุญสนอง
  • หทัยรัตน์ แสงจันทร์
  • ประณีต ส่งวัฒนา

Abstract

การให้ยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูรา เป็นวิธีการจัดการความปวดหลังผ่าตัดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินความเป็นไปได้ในการนำแนวปฏิบัติไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูราการศึกษาประกอบด้วย 1) การพัฒนาแนวปฏิบัติ โดยประยุกต์ใช้ขั้นตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกของสภาการวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และ 2) การประเมินความเป็นไปได้ในการนำแนวปฏิบัติไปใช้และความพึงพอใจ จากกลุ่มพยาบาลผู้ใช้แนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นจำ นวน30 ราย และผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติจำนวน 10 ราย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความเป็นไปได้ของการนำแนวปฏิบัติไปใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลผู้ใช้แนวปฏิบัติ และแบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด การวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงบรรยาย

ผลการวิจัย พบว่า เนื้อหาแนวปฏิบัติพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูราที่ได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาระงับปวดตามแผนการรักษา 2) การดูแลจัดการความปวดหลังผ่าตัด 3) การป้องกันและจัดการภาวะกดการหายใจ 4) การเฝ้าระวังและจัดการภาวะความดันโลหิตต่ำ 5) การป้องกันและจัดการภาวะความรู้สึกตัวลดลง และ 6) การป้องกันและจัดการภาวะแทรกซ้อนจากยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูรา ส่วนการประเมินความเป็นไปได้ในการนำแนวปฏิบัติไปใช้ พบว่า ความเป็นไปได้ในการนำ ไปใช้โดยรวมอยู่ในระดับสูง และพยาบาลผู้ใช้แนวปฏิบัติมีความพึงพอใจในระดับมากร้อยละ 76.7 ในช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดพบว่า มีผู้ป่วยรายงานความปวดในระดับมาก4 ราย ปานกลางอีก 4 ราย และในระดับน้อย 1 ราย และ 1 รายไม่รายงานความปวด อย่างไรก็ตาม ในช่วง 24-48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด พบว่า ผู้ป่วยทุกรายมีระดับความปวดเพียงเล็กน้อย แต่5 รายพบอาการคัน และ 2 รายพบอาการคลื่นไส้อาเจียน

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ในการดูแลจัดการความปวดหลังผ่าตัดได้ อยางไรก็ต มควรมีการศึกษาติดตามผลลัพธ์ทางคลินิก เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นต่อไป

คำสำคัญ: แนวปฏิบัติทางการพยาบาล, ผู้ป่วยหลังผ่าตัด, การระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูรา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-13

How to Cite

1.
บุญสนอง ท, แสงจันทร์ ห, ส่งวัฒนา ป. การพัฒนาและประเมินผลความเป็นไปได้ในการนำแนวปฏิบัติไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อดูรา. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 13 [cited 2022 Jul. 6];26(2):115. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2679

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>