ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว

Authors

  • กุสม พฤกษ์ภัทรานนต์
  • ปรียา หนูสม

Keywords:

มารดาหลังคลอด ความตั้งใจ การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว, post-delivery mothers, determination, using breastfeeding as their only means of feeding their babies

Abstract

บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว

การออกแบบวิจัย: การวิจัยเชิงความสัมพันธ์

การดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลังคลอดหอผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 213 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้านสูติศาสตร์ของมารดาหลังคลอด 2) แบบสอบถามเจตคติต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว 3) แบบสอบถามการคล้อยตามบรรทัดฐานกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว และ 4) แบบสอบถามความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เส้นทาง

ผลการวิจัย: พบว่า ความเชื่อของมารดาเกี่ยวกับผลของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว และการประเมินผลลัพธ์ตามความเชื่อของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว  มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับปานกลาง (rx1y1 = 0.50, rx2y1 = 0.60)  ต่อเจตคติการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว และ มีอิทธิพลทางอ้อม ในระดับน้อย (ry1y3 = 0.39)  ต่อความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วย   นมมารดาอย่างเดียว

2. ความเชื่อตามความคาดหวังของกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว และแรงจูงใจของมารดาที่จะปฏิบัติตามความคาดหวังของกลุ่มผู้ใกล้ชิดต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว  มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับปานกลาง (rx3y2 = 0.47, rx4y2 = 0.62) ต่อการคล้อยตามบรรทัดฐานกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว และมีอิทธิพลทางอ้อม ในระดับน้อย (ry2y3 = 0.35) ต่อความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว

ข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรให้คำปรึกษาและแนะนำการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวแก่มารดาหลังคลอดและญาติผู้ใกล้ชิด รวมทั้งปลูกฝังเจตคติที่ดีเกี่ยวกับนมมารดา เพื่อส่งเสริมให้มารดาหลังคลอด    มีความตั้งใจในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว 

Abstract

Objective:

To study factors related to mothers’ determination to use breastfeeding as their only means of feeding their babies.

Design:

Correlational research.

Implementation:

The subjects were 213 post-delivery mothers in the Obstetric Ward of Songkhla Nagarindra Hospital.  Data were collected using a set of four questionnaires, focusing respectively on (i) post-delivery mothers’ personal and obstetric information; (ii) their attitudes towards breastfeeding as their only means of feeding their babies; (iii) tendency to be influenced by their intimates’ norms on breastfeeding as their only means of feeding their babies; and (iv) their determination to use breastfeeding as their only means of feeding their babies.  The data were analysed based on frequency, percentage, mean, standard deviation and path analysis.

Results:

According to the study, the mothers’ belief in breastfeeding as their only means of feeding their babies and the evaluation of the outcomes of such belief showed moderately positive relation (rx1y1 = 0.50, rx2y1 = 0.60) to their attitudes towards breastfeeding, and slight indirect relation (ry1y3 = 0.39) to their determination to use breastfeeding as their only means of feeding their babies.

Secondly, the mothers’ intimates’ belief concerning the breastfeeding as their only means of feeding their babies and the mothers’ motivation to obey their intimates showed moderately positive relation (rx3y2 = 0.47, rx4y2 = 0.62) to the mothers’ tendency to be influenced by their intimates’ norms, and slight indirect relation (ry2y3 = 0.35) to their determination to use breastfeeding as their only means of feeding their babies.

Recommendations:

It is recommended that nurses advise mothers and their close relatives on using breastfeeding as their only means of feeding their babies, as well as building positive breastfeeding attitudes in post-delivery mothers to make them more determined to rely on breastfeeding as their only means of feeding their babies.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-09-22

How to Cite

1.
พฤกษ์ภัทรานนต์ ก, หนูสม ป. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว. TJNC [Internet]. 2014 Sep. 22 [cited 2022 Nov. 27];29(3):55-68. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27078