ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับแมกนีเซียมในเลือดกับการเกิดภาวะการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายระบบภายใน 24 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

Authors

  • หฤทัย แซ่ตั้ง
  • อรพรรณ โตสิงห์
  • สุพร ดนัยดุษฎีกุล
  • เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย์

Keywords:

ภาวะการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายระบบ, การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด. multiple organ dysfunction, open heart surgery

Abstract

บทคัดย่อ:วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียเลือด ระดับน้ำตาลในเลือดและระดับแมกนีเซียมในเลือดกับการเกิดภาวะการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายระบบภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

การออกแบบการวิจัย: การวิจัยแบบบรรยายเชิงหาความสัมพันธ์ (descriptivecorrelationstudy)

วิธีดำเนินการวิจัย:กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจที่เข้ารับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 151 ราย เลือกผู้ป่วยตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด  เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง กุมภาพันธ์ 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการรักษาและแบบประเมิน Sequential Organ Failure Assessment วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน

                ผลการวิจัย:ผู้ป่วยมีคะแนนการเกิดภาวะการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายระบบภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัดเฉลี่ย 4.6 คะแนน (SD+2.0)โดยปัจจัยด้านการสูญเสียเลือด ระดับน้ำตาลในเลือดและระดับแมกนีเซียมในเลือดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเกิดภาวะการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายระบบ(r = .21; p< .01, r = .23; p< .01และ r = .18; p< .05) ตามลำดับ

                ข้อเสนอแนะ:ควรมีการเฝ้าระวังการเกิดภาวะการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายระบบในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดทุกราย โดยเฉพาะในกลุ่มที่เสียเลือด  มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง และผู้ป่วยที่ได้รับแมกนีเซียมในระหว่างและหลังการผ่าตัด   

Abstract:Objective:The study aimed at studying the relationships between amount of blood loss, blood glucose, and serum magnesium with multiple organ dysfunctions within 24 hours among patients after open heart surgery.

Design: Descriptivecorrelationstudy.

Implementation:Thesample comprised 151 patients with ages older than 18 years who underwent an open heart surgery at a university hospital resided in Bangkok, Thailand between Norvember 2013 - February 2014. The data collection instruments comprised a general data recording form, illness and related data on treatment recording form, and the Sequential Organ Failure Assessmentscore. Spearman’s Rho correlation coefficients was employed to analyze the relationship between studied variables.

Results:The patients’ average score on multiple organ dysfunctions within 24 hours was4.6 (SD+2.0). Factors related to multiple organ dysfunctions within 24 hours were blood loss, blood glucose, and serum magnesium (r = .21, p< .01; r = .23, p< .01; r = .18, p< .05), respectively.

                Recommendations:After open heart surgery, patients should be closely monitored for multiple organ dysfunctions in particular among ones who have blood loss, high level of blood glucose and high level of serum magnesium. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-09-22

How to Cite

1.
แซ่ตั้ง ห, โตสิงห์ อ, ดนัยดุษฎีกุล ส, ตันติวงศ์โกสีย์ เ. ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับแมกนีเซียมในเลือดกับการเกิดภาวะการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายระบบภายใน 24 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด. TJNC [Internet]. 2014 Sep. 22 [cited 2022 Dec. 1];29(3):80-91. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27080