ต้นทุนการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งแบบประคับประคองในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

Authors

  • อุษาษ์ โถหินัง
  • จุฑามาศ วงษ์สารภี
  • ขจีพรรณ แก้วปานันท์
  • สุนิษา บุตรคุณขุนทอง
  • สลิลรักษ์ อริยานุกิจจา

Keywords:

ต้นทุนการรักษาพยาบาล, เด็กโรคมะเร็ง, การดูแลแบบประคับประคอง, Heath Care Cost, Childhood Cancer, Palliative Care

Abstract

บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งแบบประคับประคองในมุมมองผู้ให้บริการและผู้รับบริการทั้งแผนกผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

                การออกแบบวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study)

                การดำเนินการวิจัย: การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive selection) 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ให้บริการผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งแบบประคับประคอง จำนวน 100 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกข้อมูลแบบย้อนหลังในปีงบ ประมาณ 2554 2) กลุ่มผู้รับบริการ เก็บรวบรวมข้อมูลแบบไปข้างหน้าโดยการสัมภาษณ์และการสังเกต ขณะที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกจำนวน 98 คนและผู้ป่วยใน 50 คน รวม 148 คน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลผู้ให้บริการและแบบสัมภาษณ์ผู้มารับบริการ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่อหาจำนวนร้อยละและค่าเฉลี่ย

                ผลการวิจัย: พบว่า ต้นทุนผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งแบบประคับประคองที่มารักษาในแผนกผู้ป่วยนอกรวม 539.90 บาทต่อครั้ง เป็นต้นทุนผู้ให้บริการ 263.90 บาท (ต้นทุนที่ไม่ได้เก็บค่าบริการ234.50 บาทและต้นทุนการให้บริการทางการแพทย์ 29.40 บาท) และต้นทุนผู้รับบริการ 276 บาทต่อครั้ง (ต้นทุนที่ไม่ใช่ด้านการแพทย์ 96 บาทและต้นทุนค่าเสียโอกาส 180 บาท) ส่วนต้นทุนผู้ป่วยในรวม 1,711.30 บาทต่อวันนอน เป็นต้นทุนผู้ให้บริการ 1,312.30 บาท (ต้นทุนที่ไม่ได้เก็บค่าบริการ 684 บาทและต้นทุนการให้บริการทางการแพทย์ 628.30 บาท) และต้นทุนผู้รับบริการเท่ากับ 399 บาทต่อวันนอน (ต้นทุนที่ไม่ใช่ด้านการแพทย์ 149 บาท และต้นทุนค่าเสียโอกาส 250 บาท)

ข้อเสนอแนะ: ผู้บริหารทางการพยาบาลสามารถนำข้อมูลจากการศึกษานี้ไปใช้ในการวางแผนให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งแบบประคับประคองต่อไป

ABSTRACT:     Objective: This study which aimed analysis of hospital care cost of palliative care childhood cancer from a service provider perspective and the patient perspective, in Chiangrai Regional Hospital, Chiangrai Province, Thailand.     

                                Research Type: Cross-sectional descriptive study

                                Research Procedure: The data were collected in fiscal year 2011 by using data recording forms the provider perspective (100 health staff). For the patient perspective the data were prospectively collected by using questionnaire and observation (98 outpatient case and 50 inpatient case) during the period of July1, to September 30, 2012.

                                Research Findings: The results showed that the total cost was Thai baht 539.90 per visit in outpatient, of which the provider perspective view baht 263.90 per visit (routine service cost bath 234.50 and medical care cost bath 29.40) and the patient perspective view baht 276 per visit (non medical care cost bath 96 and opportunity cost bath 180 ),Then the total cost was Thai baht 1,711.30 per day in inpatient, of which the provider perspective view baht 1,312.30 per day (routine service cost bath 684 and medical care cost bath 628.30)  and the patient perspective view baht 399 per day (non medical care cost bath 149 and opportunity cost bath 250 )

                              Recommendations: From this study, the data should be used to focus on health service to Palliative care childhood with cancer for prevention and health promotions.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-09-22

How to Cite

1.
โถหินัง อ, วงษ์สารภี จ, แก้วปานันท์ ข, บุตรคุณขุนทอง ส, อริยานุกิจจา ส. ต้นทุนการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งแบบประคับประคองในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย. TJNC [Internet]. 2014 Sep. 22 [cited 2022 Oct. 1];29(3):116-28. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27083