ความพึงพอใจของผู้ใช้ถุงผ้าอเนกประสงค์สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง

Authors

  • ณิชา ปิยสุนทราวงษ์
  • ศรัณยา บรรลือลาภ

Abstract

การผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะในปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็ก (minimally invasive surgery) และมีการพัฒนาเป็นการผ่าตัดผ่านกล้อง(laparoscopic surgery) โดยอาจทำการผ่าตัดผ่านกล้องแบบมาตรฐาน (conventionallaparoscopy) หรือการผ่าตัดผ่านกล้องด้วยการเจาะเพียงรูเดียว (laparo-endoscopicsingle site surgery) ในการผ่าตัดผ่านกล้องทุกชนิดจำเป็นต้องใช้เครื่องมือผ่าตัดขนาดยาวจำนวนมาก อีกทั้งการจัดท่าผู้ป่วยที่ทำผ่าตัดโดยเฉพาะผู้ป่วยในระบบทางเดินปัสสาวะที่ส่วนมากเป็นท่านอนตะแคง (lateral position) หรือท่านอนหงายขึ้นขาหยั่ง (lithotomyposition) ซึ่งมีพื้นที่ลาดเอียง เป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์เครื่องมือตกหล่นบ่อย เกิดความเสียหายกับเครื่องมือที่มีราคาแพง นอกจากนี้ในกรณีที่มีเครื่องมือนั้นเพียงชิ้นเดียวในห้องผ่าตัด ทำให้การผ่าตัดหยุดชะงัก และใช้เวลาในการผ่าตัดเพิ่มขึ้นจากที่ต้องนำเครื่องมือที่ตกหล่นไปทำความสะอาดเพื่อทำให้ปลอดเชื้ออีกครั้ง จึงเกิดแนวคิดในการประดิษฐ์ถุงผ้าอเนกประสงค์สำหรับใช้ใส่เครื่องมือผ่าตัดขณะผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อช่วยให้เครื่องมือไม่ตกหล่นอีก อัตราการตกหล่นของเครื่องมือ laparoscopic เท่ากับ 0 เปอร์เซ็นต์ ผู้ใช้มีความพึงพอใจ ผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53-4.77 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.466-0.629 จึงเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดประสงค์ อีกทั้งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำได้ง่าย ราคาประหยัด ใช้ง่าย สามารถปรับใช้ได้กับเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งปัจจุบันและในอนาคต ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นการพัฒนาที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน (flexible andsustainable development) ช่วยให้การทำงานลื่นไหลไร้รอยสะดุด (lean and seamless)อย่างแท้จริง

คำสำคัญ: ถุงผ้าอเนกประสงค์ การผ่าตัดผ่านกล้อง ความพึงพอใจ สิ่งประดิษฐ์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-14

How to Cite

1.
ปิยสุนทราวงษ์ ณ, บรรลือลาภ ศ. ความพึงพอใจของผู้ใช้ถุงผ้าอเนกประสงค์สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2022 Oct. 6];26(3):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2709