ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูกของ นักศึกษาหญิง: ข้อเสนอแนะต่อการสอนเพศศึกษาและนโยบายสุขภาพ

Authors

  • พนิดา จันทโสภีพันธ์
  • ณัฐวรรณ สุวรรณ
  • ยุพิน เพียรมงคล
  • จตุพล ศรีสมบูรณ์

Abstract

Human Papillomavirus (HPV) เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก อัตราการติดเชื้อ HPVพบได้สูงสุดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนทั้งหญิงและชายที่มีเพศสัมพันธ์และอายุน้อยกว่า25 ปี การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูก และศึกษาความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูกของนักศึกษาหญิงในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์ และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก และสโนว์บอล (convenience and snowball) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหญิง อายุระหว่าง 18-24 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 417 คน

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อ HPV สูง โดยร้อยละ 39.8 ของกลุ่มตัวอย่างเคยมีเพศสัมพันธ์และมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยที่สุดคือ 13 ปี ในจำนวนนี้มีเพียงร้อยละ 18.1 ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์ ในจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีเพียง 6 คนเท่านั้น ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ร้อยละ 53 ไม่เคยทราบเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูกปานกลาง โดยมีคะแนนความรู้เฉลี่ย7.84 (SD = 3.98, range 0-15)

ผลการศึกษาครั้งนี้ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนโยบายสาธารณะสุขภาพ ได้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบโปรแกรมแก่เยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดเชื้อ HPV มะเร็งปากมดลูกและวัคซีนป้องกันการติดเชื้อHPV9 ต่อไป

คำสำคัญ: การติดเชื้อ HPV มะเร็งปากมดลูก นักศึกษาหญิง พฤติกรรมเสี่ยง วัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-14

How to Cite

1.
จันทโสภีพันธ์ พ, สุวรรณ ณ, เพียรมงคล ย, ศรีสมบูรณ์ จ. ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูกของ นักศึกษาหญิง: ข้อเสนอแนะต่อการสอนเพศศึกษาและนโยบายสุขภาพ. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2022 Dec. 7];26(3):48. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2725