ผลของกลุ่มบำบัดแบบแก้ไขปัญหาต่ออาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โรคเบาหวานชนิดที่ 2*

Authors

  • ราตรี ทองยู
  • วรรณา คงสุริยะนาวิน
  • อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง
  • ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ randomized controlled trial เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบแก้ไขปัญหาต่ออาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในชุมชนอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 51 คนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า ได้รับการสุ่มเข้าเป็นกลุ่มทดลอง 25 คนและกลุ่มควบคุม 26 คน จากนั้นประเมินด้วยแบบวัดอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทยก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมการบำบัดแบบแก้ไขปัญหา เป็นการบำบัดรายกลุ่มใช้เวลาในการบำบัดครั้งละ40 - 55 นาที สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง รวม 6 ครั้ง ใช้ระยะเวลา 5 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยร้อยละ ไคว์สแควร์ และ t - test ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการทดลองผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มทดลอง (M = 8.92, SD = 3.66)มีระดับอาการซึมเศร้าลดลงกว่ากลุ่มควบคุม (M = 15.88, SD = 3.01) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P <.05)

จากการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรมีการจัดระบบการคัดกรองอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โรคเบาหวาน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงและ ควรนำโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับผู้สูงอายุโรคเบาหวาน และส่งเสริมให้ครอบครัว ญาติและชุมชนมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

คำสำคัญ: การบำบัดแบบแก้ไขปัญหา ผู้สูงอายุ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 อาการซึมเศร้า

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-14

How to Cite

1.
ทองยู ร, คงสุริยะนาวิน ว, พรชัยเกตุ โอว ยอง อ, อุนนาภิรักษ์ ล. ผลของกลุ่มบำบัดแบบแก้ไขปัญหาต่ออาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โรคเบาหวานชนิดที่ 2*. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2022 Sep. 28];26(3):78. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2727

Most read articles by the same author(s)