ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียมความพร้อม และผลการสอบความรู้เพื่อขอ ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

Authors

  • พรทิพา ทักษิณ
  • ศุกร์ใจ เจริญสุข
  • อุบล สุทธิเนียม

Abstract

การวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียมความพร้อมและผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 จำนวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบความรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Point –Biserial Correlation และ Chi-square และหาปัจจัยทำนายโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค ข้อมูลเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยสนทนากลุ่มกับผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 20 คน ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

1. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร และการเตรียมความพร้อม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ (rpb = .485 และrpb = .394 ตามลำดับ)

2. จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาสอบผ่านการสอบความรู้มากที่สุด ได้แก่ ความตั้งใจและความรู้พื้นฐานของผู้สำเร็จการศึกษา รองลงมาคือความถี่ของการทำข้อสอบเสมือน ส่วนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทบทวนความรู้ไม่มีผลต่อการสอบ

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร และเกรดเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของอัตราการสอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ ได้ร้อยละ 33.90 (Nagelkerke R2 = .339) และสามารถทำนายได้ถูกต้องร้อยละ 62.80

ข้อเสนอแนะ วิทยาลัยพยาบาลจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบความรู้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 -4

คำสำคัญ: การเตรียมความพร้อม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบความรู้ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ทักษิณ พ, เจริญสุข ศ, สุทธิเนียม อ. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียมความพร้อม และผลการสอบความรู้เพื่อขอ ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2022 Oct. 6];26(3):117. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2730