ปัจจัยคัดสรร คุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ กับพฤติกรรมบริการ ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลเอกชน

Authors

  • ปิยาภรณ์ ทองประดิษฐ์
  • สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
  • ดวงใจ รัตนธัญญา

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา อิทธิพลของปัจจัยคัดสรร คุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ กับพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชนในขนาด 100 เตียงขึ้นไปจำนวน 104 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามขนาดของโรงพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามคุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ และแบบสอบถามพฤติกรรมบริการตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ

ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมบริการตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยพบว่าด้านบุคลิกภาพมีคะแนนสูงสุดและด้านกิริยา มารยาท มนุษยสัมพันธ์มีคะแนนต่ำสุด 2) คุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ ของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับสูง โดยพบว่าด้านจิตตะมีคะแนนสูงสุด และด้านฉันทะมีคะแนนต่ำสุด 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ คุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ และการได้รับคำชมเชยจากผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยร่วมกันทำนายทำนายพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ76

ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการควรมีการส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ ร่วมกับระบบการเสริมแรงทางบวกในการปฎิบัติงานโดยการนำเสนอคำชมเชยจากผู้ใช้บริการสู่สาธารณะ

คำสำคัญ: ปัจจัยคัดสรร อิทธิบาท สี่ พฤติกรรมบริการ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-14

How to Cite

1.
ทองประดิษฐ์ ป, พุทธาพิทักษ์ผล ส, รัตนธัญญา ด. ปัจจัยคัดสรร คุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ กับพฤติกรรมบริการ ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลเอกชน. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2022 Sep. 26];26(4):55. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2736

Most read articles by the same author(s)