นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุผ่านระบบบริการทางไกล

Authors

  • บูรพา พันธ์สวัสดิ์
  • สิริกาญจน์ เชิดชู
  • อธิปัตย์ จันทร์เกษ
  • ปรารถนา ปุณณกิติเกษม
  • พงศ์พัฒน์ ตังคะประเสริฐ
  • ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง

Abstract

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุผ่านระบบบริการทางไกล ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเลือกใช้ ผลการศึกษาบทความต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทางไกล ปรากฏว่า ระบบดังกล่าวช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้ แต่ในอีกมุมมองหนึ่งพบว่ามีอุปสรรคที่เกิดจากการนำไปใช้ ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้สูงอายุ ดังนั้นก่อนนำระบบการดูแลสุขภาพทางไกลมาประยุกต์ใช้ ต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อลดอุปสรรคดังกล่าว

คำสำคัญ: การดูแลสุขภาพทางไกล ผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ นวัตกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-14

How to Cite

1.
พันธ์สวัสดิ์ บ, เชิดชู ส, จันทร์เกษ อ, ปุณณกิติเกษม ป, ตังคะประเสริฐ พ, เหล่าศิริหงษ์ทอง ต. นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุผ่านระบบบริการทางไกล. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2022 Nov. 28];26(s):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2744

Issue

Section

บทความวิชาการ