การสอนวิชาการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ฐานคิดการสร้างพลังอำนาจ

Authors

  • นิตย์ ทัศนิยม

Abstract

วิชาการส่งเสริมสุขภาพถือเป็นวิชาแกนวิชาหนึ่งในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตรเปิดสอนวิชานี้ ต่างกันเพียงว่าแต่ละหลักสูตรจะใช้แนวคิดหรือทฤษฎีที่แตกต่างกัน ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชานี้แตกต่างกัน บทความนี้นำเสนอการทบทวนความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ ซึ่งมีที่มาจากกฎบัตรออตตาวาความเชื่อพื้นฐาน สมรรถนะในการทำงานส่งเสริมสุขภาพ และหลักการจัดการเรียนการสอนโดยนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนวิชาการส่งเสริมสุขภาพในหลักสูตรปริญญาตรีที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งใช้แนวคิดการสร้างพลังอำนาจเป็นแนวคิดพื้นฐาน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนให้นักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดการสร้างพลังอำนาจซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดหลักของวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ 20 คนแต่ละคนประเมินภาวะสุขภาพของตนเอง ระบุพฤติกรรมที่ต้องการปรับเปลี่ยน ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเพื่อนำไปวางแผน ดำเนินการตามแผน และประเมินผล โดยนักศึกษาจะเขียนเป็นพันธะสัญญาระบุว่าถ้าทำได้สำเร็จตามแผนจะให้รางวัลอะไร และถ้าทำไม่ได้จะให้ผลทางลบหรือลงโทษอย่างไร ตลอดกระบวนการนักศึกษาจะสะท้อนคิดกับอาจารย์ประจำกลุ่ม ส่งผลให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสุขภาพตนเองรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบตัวเอง เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าตนเอง ได้พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา ได้วิจารณ์ตนเอง ทำให้ได้ทราบจุดดี จุดด้อยของตนเอง และทำให้เห็นแนวทางที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต ทั้งหมดนี้เป็นลักษณะของความรู้สึกมีพลังอำนาจ

คำสำคัญ: การสอนวิชาการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างพลังอำนาจ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-14

How to Cite

1.
ทัศนิยม น. การสอนวิชาการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ฐานคิดการสร้างพลังอำนาจ. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2022 Nov. 28];26(s):17. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2745

Issue

Section

บทความวิชาการ