การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตนิสิตเป็นผู้นำในการสร้างเสริม สุขภาพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Authors

  • สมสิริ รุ่งอมรรัตน์
  • จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์
  • ยุวดี วิทยพันธ์
  • สุภาภัค เภตราสุวรรณ
  • อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์

Abstract

การสร้างเสริมสุขภาพเป็นหนึ่งในบทบาทที่สำคัญของพยาบาลทุกคนซึ่งกว่าพยาบาลแต่ละคนจะเป็นผู้นำทางการสร้างเสริมสุขภาพได้นั้น พยาบาลจำเป็นต้องได้รับความรู้พื้นฐาน หลักการ ความสำคัญและการนำความรู้ของการสร้างเสริมสุขภาพไปประยุกต์ใช้ตั้งแต่ยังเป็นนิสิตพยาบาล ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพโดยมีวิชาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 รายวิชา ซึ่งมีการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3ระยะ ได้แก่ 1) ระยะเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ 2) ระยะดำเนินงาน คือ การให้แต่ละรายวิชานำความรู็ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาของตน และ 3) ระยะสรุปผลการดำเนินงาน

ผลการศึกษา พบว่า ทั้ง 8 รายวิชาที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสร้างเสริมพลังอำนาจให้แก่อาจารย์และนิสิต สรุปได้ 3ระยะดังนี้ 1) สร้างพลังให้กับอาจารย์ผู้สอน 2) สร้างพื้นความรู้ให้นิสิต 3) สร้างประสบการณ์ผู้นำร่วมกัน โดยในแต่ละระยะมีการวางแผน ทดลองปฏิบัติ ประเมินผลเป็นวงจรเพื่อเสริมพลังอำนาจให้อาจารย์และนิสิตอยู่เสมอ และเมื่อประเมินผลโดยภาพรวมพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอน มีความมั่นใจในตนเอง และมีความรู้สึกเป็นผู้นำ

ผลการศึกษา พบว่า การจะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพนั้นนอกจากผู้สอนจะให้ความรู้แก่ผู้เรียนแล้ว ผู้สอนควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจด้วยความมั่นใจและให้อิสระในการเลือกปฏิบัติให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ตนเองดูแล

คำสำคัญ: การสร้างเสริมพลังอำนาจ รูปแบบการเรียนการสอน การสร้างเสริมสุขภาพนิสิตพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-14

How to Cite

1.
รุ่งอมรรัตน์ ส, ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ จ, วิทยพันธ์ ย, เภตราสุวรรณ ส, ขวัญบุญจันทร์ อ. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตนิสิตเป็นผู้นำในการสร้างเสริม สุขภาพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2022 Nov. 27];26(s):44. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2747

Issue

Section

Research Reports