การพัฒนาศํกยภาพสตรีแกนนำในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสตรีวัยเจิญพันธุ์

Authors

  • พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
  • มัลลิกา พรหมโชติ

Abstract

สตรีแกนนำมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์เกี่ยวกับสุขภาพของสตรี การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์ตระหนักถึงความสำคัญของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และสามารถเป็นเครือข่ายทางสุขภาพกับบุคลากรทีมสุขภาพในชุมชน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาศักยภาพสตรีแกนนำให้มีความรู้ ความสามารถในการสอนและการแนะนำ และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัยคือสตรีวัยเจริญพันธุ์ 26 คน จาก 8 หมู่บ้านในตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2552ถึง สิงหาคม 2553 วิธีวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะคือ 1) การศึกษาปัญหาสุขภาพของสตรีวัยเจริญพันธุ์ 2) วางแผนพัฒนาแผนการสอนและแผนการปฏิบัติงาน 3) ดำเนินการปฏิบัติตามแผนที่กำหนด และ 4) การวิเคราะห์และสรุปผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษา พบว่า สามารถพัฒนาศักยภาพของสตรีแกนนำให้มีความรู้ ทักษะในการดูแลส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ เกิดการเรียนรู้และความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะสตรีแกนนำ และสามารถทำงานประสานกับบุคลากรทีมสุขภาพในชุมชน เพื่อช่วยให้สตรีวัยเจริญพันธุ์มีความเข็มแข็ง ในการดูแลตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีต่อไป

คำสำคัญ: สตรีแกนนำ การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ สตรีวัยเจริญพันธุ์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-14

How to Cite

1.
ศรีอาภรณ์ พ, พรหมโชติ ม. การพัฒนาศํกยภาพสตรีแกนนำในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสตรีวัยเจิญพันธุ์. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2022 Nov. 28];26(s):70. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2749

Issue

Section

Research Reports