พฤติกรรมสุขภาพและความต้องการการดูแลด้านสุขภาพของวัยรุ่นเร่ร่อน

Authors

  • ภาวนา บุญมุสิก
  • ปรีย์กมล รัชนกุล
  • ศิริพร ขัมภลิขิต
  • ศิริพร ขัมภลิขิต

Abstract

การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพและความต้องการการดูแลสุขภาพระหว่างวัยรุ่นเร่ร่อนที่พำนักชั่วคราวในมูลนิธิและที่พำนักชั่วคราวตามที่สาธารณะ กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นเร่ร่อนอายุ 13 - 18 ปี กลุ่มละ45 คน เลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์และวิธีบอกต่อ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพและแบบสอบถามความต้องการการดูแลสุขภาพ ได้ค่าดัชนีความตรงของเนื้อหา0.88 และได้ค่าความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’ Alpha)เท่ากับ 0.93 และ 0.73 ตามลำดับ วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Mann-Whitney’s U Test

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มอยู่ในระดับปานกลาง โดยวัยรุ่นในมูลนิธิมีพฤติกรรมสุขภาพระดับปานกลางไปทางระดับดีขณะที่วัยรุ่นที่พำนักในที่สาธารณะมีพฤติกรรมสุขภาพระดับปานกลางไปทางระดับต่ำคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม พฤติกรรมสุขภาพรายด้าน และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพรายด้าน ของทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) สำหรับความต้องการการดูแลสุขภาพโดยรวมมีระดับที่แตกต่างกัน โดยเด็กในมูลนิธิมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด ขณะที่เด็กตามที่สาธารณะมีความต้องการอยู่ในระดับมาก และพบว่าคะแนนเฉลี่ยความต้องการการดูแลด้านสุขภาพโดยรวมและจำแนกรายด้านของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p > .05)

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรทีมสุขภาพ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลด้านสุขภาพของ เด็กเร่ร่อน ควรให้ความสำคัญกับเด็กเร่ร่อนเช่นเดียวกับเด็กกลุ่มอื่นๆที่อยู่ในวัยเดียวกัน ควรมีการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและตอบสนองความต้องการการดูแลสุขภาพเพื่อช่วยให้เด็กกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

คำสำคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ ความต้องการการดูแลสุขภาพ วัยรุ่นเร่ร่อน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-14

How to Cite

1.
บุญมุสิก ภ, รัชนกุล ป, ขัมภลิขิต ศ, ขัมภลิขิต ศ. พฤติกรรมสุขภาพและความต้องการการดูแลด้านสุขภาพของวัยรุ่นเร่ร่อน. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2022 Nov. 27];26(s):81. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2750

Issue

Section

Research Reports