รูปแบบการดูแลต่อเนื่องในเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง

Authors

  • ทัศนีย์ อรรถารส
  • จุไร อภัยจิรรัตน์

Abstract

การวิจัยเชิงวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการดูแลต่อเนื่องในเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ประกอบด้วย เด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จำนวน 7 คน มารดาของเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จำนวน 10 คนพยาบาลที่ทำงานในโรงพยาบาล จำนวน10 คน และหน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 16คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เจาะลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการดูแลต่อเนื่องเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การดูแลที่โรงพยาบาล ประกอบด้วยการตอบสนองความต้องการของเด็กและครอบครัว การให้มารดามีส่วนร่วม การสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว การเตรียมก่อนกลับบ้าน ระยะที่ 2 การส่งต่อการดูแลประกอบด้วย การมีผู้จัดการส่งต่อ การส่งต่อข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร ระยะที่ 3การดูแลที่บ้าน ประกอบด้วย การให้ครอบครัวมีส่วนร่วม และการทำงานร่วมกันในแต่ละระดับการดูแล

ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดูแลเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการวิจัยทดสอบรูปแบบการดูแลต่อเนื่องเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่อไป

คำสำคัญ : รูปแบบการดูแลต่อเนื่อง เด็กที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-14

How to Cite

1.
อรรถารส ท, อภัยจิรรัตน์ จ. รูปแบบการดูแลต่อเนื่องในเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2022 Nov. 27];26(s):112. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2752

Issue

Section

Research Reports